大悲咒入门网
大悲咒入门网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十六卷(注音)

导读:摄事分中契经事行择摄第一之二  复次嗢拖南曰  想行愚相眼胜利九智无痴与胜进  我见差别三相行法总等品三后广  于诸行中修无常想行有五种。谓由无常性。...

瑜伽师地论第八十六卷(注音)shī

lùnshí
liù
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
xíng

shè


zhī
èr
tuō
nán
yuē

xiǎng
xíng

xiāng
yǎn
shēng

jiǔ
zhì

chī

shēng
jìn


jiàn
chà
bié
sān
xiāng
xíng

zǒng
děng
pǐn
sān
hòu
guǎng
广


zhū
xíng
zhōng
xiū

cháng
xiǎng
xíng
yǒu

zhǒng

wèi
yóu

cháng
xìng


héng
xìng

fēi
jiǔ
zhù
xìngbǎo
xìng

biàn
huài

xìngzhōng
shà

shà

huàicháng
zhǔ
yǒu
xiàn
zhù
shòu
寿héng

wài
shì
jié
hòu
jué
dìng

zhù


fēi
jiǔ
zhù

shòu
寿
liàng
wèi
mǎn
róng
bèi
yuán
huài
fēi
shí
ér

bǎo

nǎi
zhì
ěr
suǒ
shí
zhùzhōng
jiān

dìng
ānbiàn
huài


lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhī
xiāng


děng
wéi
sān

wèi
zhū
qiē
xíng

shàng
suǒ
shuōcháng
xìng

néng

weí


fēi
zhēn
shí
shēng
liè
xìng
zhōng

fēn
bié
shēng
liè
chèn
liàngwèi

wéi
shēng

shì
míng
zhī
xiāng


wèi

shēng

wèi
děng
wèi
liè
guǎng
广
shuō

ěrxiāng
wéi
dāng
zhī
zhì
zhě


yǒu
sān
zhǒng
zhì
zhě
zhī
xiāng


yóu
èr
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
shèng
zhě
huì
yǎn
qīng
jìng

wèi
yóu
yuǎn
chén


gòu


yóu
jiàn
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo
chán

míng
wéi
yuǎn
chén

yóu

suí
mián

shuō
míng

gòu

yòu
xiàn
guān
shí
yǒu


màn
suí

zuò

jiān

jiān
zhuǎn

ruò
biàn
liǎo
zhī
suǒ

néng

suǒ
yuán
píng
děngduàn
miè


duàn
miè


shuō
míng
yuǎn
chén


qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
suí
mián
duàn


shuō
míng

gòu


yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng


yǎn
shí

dāng
zhī


shí
zhǒng
shēngděng
wéi
shí


zhě


shèng


shàn
jiàn


shuō
míng
jiàn


èr
zhě
suí
huò

zhǒng
shā
mén
guǒ


shuō
míngsān
zhě


suǒ
zhèng
néng

liǎo
zhī

jīn

jìn
suǒ
yǒu

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ


zhèng

liú

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yóu

shì


shuō
míng
zhīzhě


zhèng
jìng
sēng

shí
zhī


míng
biàn
jiānzhě


suǒ
zhèng

huò

liù
zhě


suǒ
zhèng
zhě
xuān
shuō
shèng

xiāng
yīng
jiào
shí


jiè

yuán


zhě

guān

miàn

kàn

kǒuzhèng


nài

zhōng


qiē

lùn
suǒ

néng
zhuǎn

jiǔ
zhě

bié

qiē
suǒ
zhèng
jiě
tuō
dōu

suǒ
wèi

shí
zhě
yóu
èr
yīn
yuán
suí

shèng
jiào

wèi
zhèng
shì

yǒu
jiǔ
zhǒng
zhì

néng

zhū
xíng
biàn
zhī
chāo
yuè

wèi
zhū
xíng
liú
zhuǎn
zhì

zhū
xíng
huán
miè
zhì


rǎn
yīn
yuán
zhì

qīng
jìng
yīn
yuán
zhì

qīng
jìng
zhìzhì


zhì

miè
zhì

dào
zhì


zhōng
zhū
xíng
liú
zhuǎn
zhì
zhě

lüè
yóu
sān
zhǒng
yīn
yuán
qiē
xíng

suǒ
yǒu
zhèng
zhì

wèi
chùmíng
suí

suǒ
yīng
ruò


ruò
shòu
děng

ruò
shí
sān
zhǒng
yīn
yuán
miè


sān
zhǒng
xíng
miè

shì
míng
zhū
xíng
huán
miè
zhì


rǎn
yīn
yuán
zhì
qīng
jìng
yīn
yuán
zhì

qīng
jìng
zhì
zhě

wèi

ài
wèi
guò
huàn
chūqián
yīng
zhī


shèng

zhōng

děng

zhì


qián
fēn
bié
shèng

dào


yīng
zhī

xiāngshēng
wèi
xiū
qián

zhì

shèng

zhèng
hòu

shèng

zhì

yóu
zhèngnéng

zhū
xíng

shí
liǎo
zhī

yòu
ruò

qián
zhū
zhì
yǒu
què


dìng

néng


dào

biàn
zhī
zhū
xíng

yào
dāng
zhèng

fāng
néng
biàn
zhī

ruòbiàn
zhī
xíng

zhì
yǒu
suǒ
què
zhě


dìng

néng

shàng
xiū
dào

duì
zhì

duàn
zhū
fán
nǎo
chāo

qiē
xíngxiāng
wéi
nǎi
néng
chāo
yuè

shì

shuō
yán
yǒu
jiǔ
zhǒng
zhì
néng

zhū
xíng
biàn
zhī
chāo
yuè


xiū
guān
xíng
zhě
yóu
sān
chùzhū
xíng
zhōng


chī
zhù


děng
wéi
sānguò

zhū
xíng

shí
liǎo
zhī
shì

cháng
xìng

èr

xiàn
zài
zhū
xíng

shí
liǎo
zhī
shì
miè

xìng

sān

wèi
lái
zhū
xíng

shí
liǎo
zhī
shēng
miè

xìng


yóu

shì

sān
shì
xíng

yǒu

chī


rǎn

xīn
ān

ér
zhù

duò
zài
míng
shùxiāng
wéi
dāng
zhī

shì
yǒu

chī
zhù

duò

míng
shù


yǒu
sān
zhǒng
fán
nǎo

míng

duō
fēn
shuō
zài
fán
nǎo
pǐn
zhōng


tān

míng

èr
tián

míng

sān
chī

míng

tān

míng
zhě


míng
wéimíng
wéi
tān


míng
wéimíng
wéi
xīn


míng
wéimíng
wéimíng
wéimíng
wéi
cáng


míng
wéimíng
wéi
zhuó


míng
wéimíng
wéi
dān


míng
wéi
ài


míng
wéi
rǎn


míng
wéi


tián

míng
zhě


míng
wéi
huì


míng
wéi
zēng


míng
wéi
tián


míng
wéi
fèn
忿


míng
wéi
sǔn


míng

rěn


míng
wéimíng
bào
è


míng
chóng
dàn
shì


míng

duì


míng
cǎnmíng
fènwéi

hàn


míng
huái
怀

zhù


míng
shēngchī

míng
zhě


míng

zhì


míng

jiàn


míng
fēi
xiàn
guān


míng
hūn
mèi


míng

chī


míng

míng


míng
hēi
ān


shì
děng
míng
dāng
zhī

qián
shè

mén
fēn
duō
fēn

biàn


tān
chà
bié

jīn
dāng
shuō

yuán

zhǐ
shòu
suǒ
shēng
xīn


shuō
míng
wéi


yuán
shēng
shòu
jìng
suǒ

rǎn
zhuó

shuō
míng
wéi
tān

yòu

jiāng

jìng
shēng
míng


ruòjìng
shēng
míng
tān

yòulín
jiāng
shòu
yòng
míng

shì
zhèng
shòu
yòng
shí
míng
tān

yòu

néng

jìng
jiè
fāng
biàn
便
míng
jìng
jiè
míng
tān

yòu

hòu
yǒu
míngxiàn
jìng
jiè
míng
tān

yòu

suǒ
ài

yǒu
qíng
lèi
róng

míng
suǒ

róng

míng
tānzhū
xíng
zhōng


xiū
zhě

yǒu

shēng
jìn

wèi
shēng
jìn
xiǎng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


wèi

wéi


èr
wèi
huì
wéi
huì

sān
wèi
zhèng
wéi
zhèng

ruò
wéi
huò

xiàn


zhù

míng


shēng
jìn

zuì
chū
néng

xiān
suǒ
wèi


liú
guǒ


dāng
zhī
shì
míng
wèi

wéi
wéi


néng

huì
shàng
xué
guǒ


dāng
zhī
shì
míng
wèi
huì
wéi
huìwéi


néng
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ


zhū
huò
duàn
néng
zuò
zhèng


dāng
zhī
shì
míng
wèi
zhèng
wéi
zhèng

ruò

zhèng

ā
luó
hàn
guǒ

gēng

wèi

wéi

nǎi
zhì
wèi
zhèng
wéi
zhèng


zhèng
qín
xiū

dàn
wéi
xiàn


zhù

zhèng
qín
xiū

yòuyǒu
sān
shēng
jìn
xiǎng

wèi

zhū
xíng
zhōng
yàn
bèi
xiǎng

guò
huàn
xiǎng

shí

xiǎng

yàn
bèi
xiǎng
zhě


yǒu

xíng

wèi

zhū
xíng

weí

bìng

yōng

jiàn
nǎo
hài


bìng
zhě

wèi

yǒu

yīn
jiè
cuò
luàn
suǒ
shēng
bìng


xiū
yàn
bèi
xiǎng


yōng
zhě

wèi

yǒu

yīn

xiān

suǒ
shēng
yōng


xiū
yàn
bèi
xiǎng


jiàn
zhě

wèi

yǒu

yīn

yuàn
jiàn
suǒ
zhōng
zhī


xiū
yàn
bèi
xiǎng

nǎo
hài
zhě

wèi

qīn
cái
děng
kuì

zhōng
yīn

xié

suǒ
shēng
zhū


xiū
yàn
bèi
xiǎng


shì
míng
wéi
xiū
guān
xíng
zhě

zhū
xíng
zhōng
xiū
yàn
bèi
xiǎng

guò
huàn
xiǎng
zhě


yǒu
èr
xíng

wèi

zhū
xíng

weí

chángweí


shí

xiǎng
zhě


yǒu
èr
xíng

wèi

zhū
xíng

weí
kōng
xìngxìng


zhōng
xiān

guò
huàn
xiǎng

shí

xiǎng
zhèng
xiūrán
hòu
fāng
néng
zhù
yàn
bèi
xiǎng

dāng
zhī

zhōng
xiān
shuō

guǒ

hòu
shuō

yīn


yǒu

zhǒng

jiàn
wéi
suǒ

zhǐ
néng
shēng

màn


yǒu
fēn
bié

jiàn

wèi
zhū
wài
dào
suǒ


èr

shēng

jiàn

wèi
xià
zhì
qín
shòu
děng

néng
shēng


sān
yuán


zhǐ

jiàn

wèi


bié

shēn
suǒyuán


zhǐ

jiàn

wèi


shēn
suǒ


fēn
bié

jiàn
wéi
suǒ

zhǐ
shēng

màn
zhě

wèi
yóu

jiàn
guān


shēn

yǒu
shí


yóu

èr
zhǒng

jiàn
wéishēng

mànqīng
jìng
yuán
jìng
miàn
shàng
zhì
xiàng
wéi


shēng
yǐng
xiàng

yǐng
xiàng
wéi
zhǐ

shēng
liè
zhōng
shēng
xiǎng


shì
yóu
xié
fēn
bié


yuán


zhǐ

jiàn
wéi
yuán


shēng
yuán


zhǐ

jiànzhì
xiàng

shēng
yǐng
xiàng

yòu

wéi
yuán

shēng

màn

fāng

wèi

huò
shēng
huò
děng
huò
liè


shēng

jiàn
wéi
yuán
shēng

màn
zhě

dāng
zhīqián
chà
bié


míng
yǎn
rén
lín
jìng
shuǐ


guān
yǎn
ěr

suǒ


qián
yīng
zhī

xiāngqiē
zhǒng

jiā

jiàn

wéi

shàn
shuō


nài

fāng
néng
yǒng
duàn

fēi

xié
jiào


shì

lái

zhòng
gòng
zhī
tóng
fàn
xíng
zhě

huò
zhū


tóng
fàn
xíng
zhě
yǒu

ēn


wéi
yóu

shì

yīn
yuán


míng


shī
huò
miè

hòu
tóng
fàn
xíng
zhě
zhēn
shí
bào
ēn

yòu
yóu

èr

wèi
ruò
yǒu
néngshì
chà
biéwéiqín
xiū
zhèng
xíng


shì

míng
suí
fēn
bào
ēn


suǒ

wàng
wèi
mǎn
yóu
sān
zhǒng
xiāng
zhū
xíng
miè


shuō
míngniè
pán
jiè


zhě
xiān
suǒ
shēng

zhū
xíng
miè


èr
zhě

xìng
miè
huài
zhū
xíng
miè


sān
zhě

qiē
fán
nǎo
yǒng
xiān
suǒ
shēng

zhū
xíng
miè
zhě

wèi

xiān
shì
néng
gǎn
hòu
yǒu
zhū

fán
nǎo
zhī
suǒ
zào
zuò


yóu
xiān
yuàn
zhī
suǒ

qiú

jīn
suǒ
shēng

zhū
xíng
yǒng
miè


xìng
miè
huài
zhū
xíng
miè
zhě

wèi

shēng

rén
xìng
miè
huài

fēi
jīu
jìng
zhù
zhū
xíng
yǒng
miè


qiē
fán
nǎo
yǒng


zhě

wèi
zhū
fán
nǎo


duàn
miè

yóu
jīn
miè

hòu

gēng
shēng

shì

yóu

sān
xiāng
zhū
xíng
miè


shuō
míng

miè

fēi
yǒng

xiāng


xiāngruò
yǒng

xiāngshī
shè
shuō
míng

mièyóu
sān
jiě
tuō
mén
zēng
shàngdāng
zhī
jiàn


zhǒng


tuō
nán

wèi
kōng
jiě
tuō
mén


yuàn
jiě
tuō
mén


xiāng
jiě
tuō
mén


qiē
xíng

cháng

qiē
xíng

zhěyuàn
jiě
tuō
mén
jiàn
èr


tuō
nán


qiēzhě


kōng
jiě
tuō
mén
jiàn


sān


tuō
nán

niè
pán

jìng
zhěxiāng
jiě
tuō
mén
jiàn

tuō
nán


dāng
zhī
yǒu
èr
zhǒng


tuō
nán
zēng
shàng
xíngzhě
shēng
jiě

xíng


èr
zhěxíng


shēng
jiě

xíng

zhě

yóu

zhǒng


tuō
nánzhū
xíng
zhōng
ér
shēngyòu

zhū
xíng

jìng
shēng


zhě

yóu
chù
kōng
xián
zuò


weí

yóu

zhǒng
xiāngjìng

xīn
tuì
退
huán


zhě

zhōng
yóu
jiàn
shēng


èr
zhě

xìnqīng
xìn


sān
zhě


suǒ
yuán

shēngān
zhùzhě


érshēng
jiě
xiāng
wéi
dāng
zhī

shìxíng


yòu
yóu
èr
yuán

zhǐ


shēng
jiě
zhī
niè
pán
yóu
jīng
kǒngxīn
tuì
退
huán


yóu
shàn
chuàn

wèi
dào
jīu
jìng


èr

zuò

shí
yóu

yīn
yuán
niàn
wàng
shī


yòu

rěn

wèi
chuàndāng
ěr
zhī
shí

zhū
xíng
zhōng
liǎo
wéi
xíng
zhì


xīn

mèi
shù
shù

weí


ěr
shí
dāng

suǒ
zài

xún
qiú

xíng
wēi


xíng
zhàng
ài
ér
zhuǎn

yóu

yuánzuò
shì


dāng

yǒu


zuò
shì
niàn
wéi
yǒu
zhū
xíng

dāng
lái

yǒu


yóu

shì
suí
zhú
shēn
jiàn
wéi

zhǐshēng
biàn

suí
zhuǎn
zhī
shí

yóu
jīng
kǒng

miè

xīn
tuì
退
huán


wéi
duàn

shì
jīng
kǒng

yǒu
èr
zhǒng

duō
yǒu
suǒ
zuò


zhě

zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ

shí

xiǎn

èr
zhě
yīn
shànjiě
liǎo
xīn

diào
róu
xīn

yòu


shì
jiě
liǎo
xīn
zhě

tīng
wén
zhèng

yóu
sān
zhǒng
xiāng

shēng
huānzhě
yóuluó
zēng
shàng


èr
zhě
yóu

zēng
shàng


sān
zhě
yóu

zēng
shàng

luó
zēng
shàng
zhě

wèi
yóu

jiàn
shēn

zàn
yǎng


wēi

duān
yán

shī


suǒ
chèn
yáng
shàn
shuō

zhě


zēng
shàng
zhě

wèi
suǒ
shuō

néng
lìng
chū

fán
nǎo
lìng
xìn
jiě
zuì
shàng
shēnzēng
shàng
zhě

wèi
yǒu

néng

suǒ
shuō

néng
suí
jué


yòu


shì
diào
róu
xīn
zhě

wèi
yǒu
sān
jiàn


zhě
ruò


ér
zhuǎn

èr
zhě
ruò
yóu

biàn
zhī

sān
zhě
ruò
yīng
suǒ
yǐn
ér
zhuǎn
zhě

wèi

zhū

wèi

xiàn
guān

wéi

xiàn
guānshēng
jiě

xíng

shàn
chuàn

zhèng
jiàn
ér
zhuǎn

yóu

biàn
zhī
zhě

wèi

suí
shùn
xiàn
guān
zhèng
jiàn


sān
shì

zhí

jiā

jiànsuí
mián
duàn
cháng
liǎng
jiàn
suǒ

zhǐ
xìng

bìng
suǒ

guǒ

néng
biàn
liǎo
zhī

yán
sān
shì
zhě


ruò
suǒ


èr
ruò
néng


sān
ruò

shì
suǒ


wèi


yùn

shuí
néng


wèiyún

ér


wèi

shí
zhù

suí
qián
yīng
zhī

wéi
èr

xīn
zhī
suǒ

chù

yòusuǒ
yǒu
zhū
chán
fēi

suǒ
yǐn

yuán

jìng
jiè

jiā

jiàn
shēng

zhí
zhuó


suí
mián


qián
yīng
zhī

yún

yīng
suǒ
yǐn


wèi
zhù


ér
néng
yǒng
duàn

jiā

jiàn
sān
shì
zhí
zhuó


suí
mián


shèng

zhì

jiè

yuán

yòu
ruò


yīng
suǒ
biàn
zhī
zhèng
jiàn
zhuǎn
shísān
chù


zhí
zhuó

yǒu
suí
mián

zhū
xíng
zhōng
ruò

ruò
méi

shàn
zhīchù
zhōng
xíng
shàng

néng


kuàng

chū


ruò
suí
shùn
xiàn
guān
zhèng
jiàn
zhù
shí


sān
shì
zhōng
suǒ
yǒu

zhí
jiē
yóu
bèi
suí
mián
zhī
suǒ
zhū
xíng
zhōng
ruò

ruò
méi
néng
shàn
zhī


yuǎn

èr
biān

chù
zhōng
xíng

suī
wèi
chū

kān
néng
chū


ruò

yǐn

shèng

xiàn
guān

yóu
zhèng
jiàn


sān
shì
zhōng


zhí
zhuó
yuǎn

suí
mián


chù
zhōng
xíng
xiān
hòu
yóu


fāng

chū


dāng
zhī

shì
sān
jiàn
zhuǎn
shí

yǒu

chà
bié
tuō
nán
yuē


tōng


zhì
jìng
jiè
liú
zhuǎn


xíng
shùn
liú

zhī
duàn
xiāng
xiǎng

wéi
liáng
shī
suǒ
zuò
děng
pǐn
hòu
guǎng
广

wéi

zhèng

wèi

zhēn
shí
jīu
jìng
jiě
tuō

lüè
yǒu
sān


néng
lìng
huòtōng
huì


zhě
zhì


èr
zhě

fàngsān
zhě
shùzhì

zhě

wèi
ruò
zhù

kān
néng

jiān
yǒng
jìn
zhū
lòu

dāng
zhī

shì
yǒu
xué
zhì
jiàn


fàng


zhě

wèi

huò


shì
zhī
jiàn
shì
suǒ

zhī
dào

fāng
biàn
便
qín
xiū

xīn
fáng

è

shàn


shù


zhě

wèifāng
biàn
便
qín
xiū
cháng
zuò
cháng
zhuǎn

zhōng

wèi

wéi

jīn


jìn
zhū
lòu
xīn
jiě
tuō


wéi

lái


wéi

hòu


yóu

xié

lìng
xīn
yàn
juàn


yàn
juàn

biàn
便

qiè
wèi


qiè
wèi


shè
jiā
xíng

néng
jìn
zhū
lòu

wèn
zhì
jiàn

chà
bié


ruò
zhào
guòwèi
lái
fēi
xiàn
jiàn
jìng

huì
míng
zhì

zhào
xiàn
zài
jìng

huì
míng
jiàn

yòu
suǒ

wéi
yuán

huì
míng
zhì

néng

wéi
yuán

huì
míng
jiàn

yòu
wén

suǒ
chéng

huì
míng
zhì

xiū
suǒ
chéng
zhě

huì
míng
jiàn

yòu
néng
duàn
fán
nǎo

huì
míng
jiàn

fán
nǎo
duàn

néng
zhèng
jiě
tuō

huì
míng
zhì

yòu
yuán

xiāng
jìng

huì
míng
zhì

yuán
gòng
xiāng
jìng

huì
míng
jiàn

yòu
yóu
jiǎ
shī
shè

biàn
wài
xíng
zhōng

huò

wéi


huò

yǒu
qíng
tiān
lóng
yào
chā
jiàn


ā

luò
jiē

chá
jǐn

luò
móu

luò

děng

huò

jūn
lín

shè
shān
děngshì
děng
shì


xíng

yuán
suǒ
zhī
jìng


huì
míng
zhì

ruò
néngxiāng
gòng
xiāng

huì
míng
jiàn

yòu
xún
qiú
zhū


huì
míng
zhì


xún
qiú


chá
zhū


huì
míng
jiàn

yòu
yuán

fēn
bié
yǐng
xiàng
wéi
jìng

huì
míng
zhì

yuán
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
wéi
jìng

huì
míng
jiàn

yòu
yǒu

ěr
yàn
yǐng
xiàng
wéi
yuán

huì
míng
jiàněr
yàn
yǐng
xiàng
wéi
yuán

huì
míng
zhì


yóu

shì
ruò
zhì
ruò
jiàn
wéi
suǒ

zhǐ
fāng
biàn
便
xiū
shí


gēng
qín
xiū

shàn
qiǎo
shì


guān
chá
shì

èr
shè

shì

sān
chū
shòu
shì


fāng
biàn
便
shì

guān
chá
shì
zhě

wèi

niàn
zhù

wéi

duì
zhì

diān
dǎoshí
biàn
zhī

qiē
jìng


shè

shì
zhě

wèi

zhèng
duàn

wéi

duàn
chú

shàn
wéi
xiū

zhū
shànchū
shòu
shì
zhě

wèi

shén
jìngchāo
chū
shǐ
cóng
yōu
gēn
nǎi
zhìfāng
biàn
便
shì
zhě

wèi
zhū
gēn

jué
zhī
dào
zhī

dāng
zhī

shì
néng
duàn
jiàn
xiū
suǒ
duàn
fán
nǎo
zhèng
fāng
biàn
便shì
qín
xiū
shàn
qiǎo
shì
zhě

dāng
zhī
yǒu

zhǒng
suǒ

néngsuǒ


zhě

wèi
guān
xíng
zhě
zhèng
qín
xiū


néng


zhě

wèi
chéng
jiù
xué
zhū

lòu


ér
wèi
qīng
jìngmíng


luǎn
suǒ
chán
guǒ


yòu

zhū

yóu
qīng
jìng
dào
hòu
fāng
qīng
jìng


qīng
jìng
dào
dāng
zhī

yǒu

zhǒng
chà
bié


zhě

jìn
zhèng

zhèng
shěn
jìng


èr
zhě
qīn
shì
shàn
yǒu

sān
zhě

shī
luó
gēn

shǎo

děng

xūn
liàn

xīn


zhě

chù
kōng
xián

yòng
shē
shè

shēng
zhèng
ān


wéi

cóng

yòu
qīng
jìng
zhě

wèiqīng
jìng
xíng
dào

duō
xiūlìng
yǒu
xuémíng


luǎn


xué


yòu
wéi

zhēn
shí
jīu
jìng
jiě
tuō

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
jiànzhě
xiān


liáng

wéi

zhǐ

èr
zhě


wéi


xiū
shē
shè


sān
zhě


wéi
xiàn
guān
niè
pán
shēng
jiě


zhě


wéiliè
shǎo
zhèng

shēng
ān
zhùyàn

shēn
shēng
yàn
huàn


zhě


wéi


zhèng

zuì
hòu
jīn
gāng

dìng
xiāng
yīng
xué
xīn


yóu

yīn
yuán

dāng
zhī

qiē


zhū
xíng
jiē


cháng

wèi

qiē


shòu
寿
liàng
yǒu
xiàn

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rényàn


jīn

shǒu
zhí
chí

tuán
huò
niú
fèn
tuán
néng
jīng

shí

zuò
shì
yuàn

suí


tuán

shì
rén
ěr
shí
rén
qíng
suǒ

néng
zhí

shè

nǎi
zhì

hòu

chí

chí

fēi

suǒ
shòu


zhī
shēn
zhì
shòu
寿
jìn

shàng

néng
suì

zhī
suǒ

yán

shà


kuàng

jiǔ
zhù

yòu

qiē


yīn
suǒ
shēngyīn
zuò


shì

cháng


yòu
yǒu


guǎng
广

xīng
shèng
zhōng
guī

miè
ér
wèi
zài

jiè

jiè
tiān
rén

fàn

shì
zhuǎn
lún
wáng
děng

yòu
yóu

dǎo
ā
wèi

shì
zūn

zhūcháng

xìng

xiàn
jiàn
xiàn
zhèng
ér
xuān
shuōyǒu
sān
zhǒng
zhū
shòu

zhě
yuán
mǎn
chà
bié

yóu
shì
yīn
yuán
zhū
shòu

zhě
héng
cháng

lùn


děng
wéi
sānchǎn
yuán
mǎn

èr


yuán
mǎn

sān
guǎng
广

shū
shēng
yǒu
qíng
gōng
yǎng
yuán
mǎn

dāng
zhī

yǒu
sān
zhǒng
yīn
yuán

néng


shì
yuán
mǎn
chà
bié

wèi
shī
jiè
diào

zhū
gēn

xíngjiè

xiū
suǒ

guǒ


wéi
xiān
dǎo

wéi
yīn
chù


zhū
yǒu
qíng
sǔn
hài


jìng
xíng
xiāng
zhuǎn
dāng
zhī

suǒ
zhī
shì
yǒu

zhǒng

shí
tōng

zhì
xíng
zhì

èr
wèi

zhì

sān

diān
dǎo
zhì


shì
chù
fēi
yǒu
zhī
fēi
yǒu
zhì


shì
chù
suǒ

zhī

kōng
zhì

liù


jìng
zhìmiè
huài
zhì

yòu
yóu
shí

zhǒng
xiāng
jué
liǎo
zhū
xíng

néng

duàn
miè

qiē
xíngděng
shí


wèi
shuǐ
jiè
suǒ
shēng


ér
xiǎn
xiàn


zhù

suí

ér
zào
zuò


jué
liǎo
zhū

yóu
sān


shēng
xiāng

yún
fāng
biàn
便

jué
liǎo
zhū
shòu

ruò

pào


suǒ
zhī
jìng
néng
xiǎn
néng
shāo
néng
shǐ
使

luàn
xiāng
jué
liǎo
zhū
xiǎng
tóng

yáng
yàn


jiā

jiàn
gēn
běn
duàn


duō
pǐn


yīn
chà
bié


shà

liàng
hòu
shí

zàn
tíng
xiāng
jué
liǎo
zhū
xíng


jiāo
zhù

yǒu

zhī
shí


shí
zhùzhǒng
zhǒngsuí
zhuǎn
xiāng
jué
liǎo
zhū
shí
fāng

huàn
shì


guǎng
广
fēn
bié

qián
shè

mén
fēn
yīng
zhī


yǒu
èr
shì
jiān
shè

qiē
xíng


yǒu
qíng
shì
jiān

èr

shì
jiān

yǒu
qíng
shì
jiān
míng
zhǒng
lèi
shēngshì
jiān
míng

shēng


zhǒng
lèi
shēng


tóng


shēng
wàng

shēng

dāng
zhī
lüè
yǒu


tóng
fēn

wèi

shēng

gòng
yīn
suǒ
shēng

zhǒng
lèi
shēng

dàn
yóu

gòng

shì
míng


yīn

tóng
fēn

yòu

shēngshǐ
zhōng
qián
hòu

duàn

zhǒng
lèi
shēngshǐ
zhōng
xiāng

liú
zhuǎn
cháng

duàn
jué

shì
míng

èr
shí

tóng
fēn

yòu

shēng

huò
huǒ
shuǐ
fēng
zhī
suǒ
duàn
huài

zhǒng
lèi
shēng
shì

shì
míng

sān
zhì

tóng
fēn

yòu

shēng

yīn

yǒng
duàn

zhǒng
lèi
shēng
shì

shì
míng


duàn

tóng
fēn

yòu

shēng

duàn
érzhǒng
lèi
shēng

duàn
shì
míng
tóng
fēn

yòu

shēng

yóu

zhǒng
xiāng

qiē


liú
zhuǎn
yóu
ài
yīn


èr
yóu
ài
guǒ


sān
yóu
ài

xìngyóu
yīn
zhǎn
zhuǎn
yīn
zhǎn
zhuǎn

zhǐ
qián


qióng
jìnzhōng

míng
shì
míng
ài
yīn

néng
wǎng
shàn

è

zhū


shì
míng
ài
guǒ

yóu
wǎng
shàn
ài
jié
suǒ

rán

wǎng

yóu
wǎng
è
ài
suǒ
suǒ
suī


wǎng
qiáng

lìng


ài

xìng
zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng


hòu
yǒu
ài

èr

tān

xíng
ài

sān
ài


shì
sān
ài
lüè
shè
wéi
èr


zhě
yǒu
ài

èr
zhě
jìng
ài

hòu
yǒu
ài
zhě

shì
míng
yǒu
ài


tān

xíng
ài
zhě

wèi

jiāng

xiàn
qián
jìng
jiè

wèi
shòu
yòng
jìng

bìng

xiàn
qián
zhèng
shòu
yòng
jìng
suǒ
yǒu
tān
ài

ài
zhě

wèi

wèi
lái
suǒ

qiú
jìng
suǒ
yǒu
tān
ài

dāng
zhī

zhōng
yóu

tān

xíng
ài


míng
ài
jié


yóu
hòu
yǒu
ài

ài


míng
ài
suǒ


ruò


shì
ài
jié
suǒ


míng
wéi
chí
zǒu

ruò


shì
ài
suǒ
suǒ

míng
wéi
liú
zhuǎn

yòu

cháng
shì
yīn
zhǎn
zhuǎn
lái
zhū
xíng
xiāng


qián

nán
zhī
hòu

qióng
jìn

yóu
shì

xiāng
liú
zhuǎn


dāng
zhī

yóu

xiāng
suǒ

chù


èr
yóu

ér


sān
zhèng
shì
néng

yǒu
suǒ
lǐng
shòuchù

zhě

wèi
yóu
néng
wǎng
shàn

shàn

zhù
ér


zhī

huò
yóu
néng
wǎng
è

è

juē
ér


zhī

yòu
yóu

tān

xíng
ài
shì
zhù
ér


zhī

yóu
ài

hòu
yǒu
ài
shì
juē
ér


zhī

yóu

ér

zhě

wèishēng
wéi

míng


zhèng
shì
néng

zhě

wèi

tóng
lèiyàn
xiāng
zhě

wèi

hòu
yùn
ér
bèiyǒu
suǒ
lǐng
shòu
zhě

wèi
lǐng
shòu

shēng
děng
zhòng


shēng

yǒu
lòu
shì
yǒu
dāng
zhī
duō
fēn
shì
zhū
wài
dào


děng
wéi
rén
shēnèr


jiè
tiān
shēnsān

shēng
fàn
shì

dào
biān

yǒu
dǐngsuí
ruò

ruò
zhù
ruò
zuò
ruòyǒu

zhǒng

qiē


ài
suǒ
xíngzhě
hòu
yǒu

èr
zhě
wèi
lái
suǒ
qiú
jìng
jiè

sān
zhě
jiāng

xiàn
qián
jìng
jiè


zhě


suǒ
yǒu
jìng
jiè


zhě
xiàn
qián
shòu
yòng
jìng
jiè

dāng
zhīděng
chà
bié
yīng
zhī


zhōng

yǒu
èr
zhǒnghòu
yǒu

èr

wèi
lái
suǒ
qiú
jìng
jiè


yǒu

zhǒng
ài
suǒ
xíngzhěqiú
jìng
jiè

èr
zhě
shēn

èr


sān
zhě
huòzhě

suǒ

zhōng
suí

suǒ

ruò
zhuǎn
ruòshì


ài
suǒ
xíng


ruò
qiú
jìng
jiè
huò

zhū
yǒu

dāng
zhīzhǒng
xíngděng
chà
bié


shuō

děngsuǒ
shuō
zhū
yǒu
lòu
shì
suǒ
yǒu


ài
suǒ
xíng

lùn
rǎn
zhuó
dān
miǎn

chù
chà
bié

dāng
zhī

ěr


yǒu
èr
zhǒng
yóu
ài
xíng

guǒ
xiāng
chà
bié


xīn
chà
bié

èr
shēn
chà
bié

xīn
chà
bié
zhě


yǒu
èr
zhǒng


pǐn
lèi
chà
bié

èr

rǎn
chà
bié

pǐn
lèi
chà
bié
zhě

wèi
yóu

xìng


suǒsuǒ
yuán


zhù
bànrǎn
chà
bié
zhě

wèi
yóu
tān
tián
chī
děng
suǒ
yǒu
fán
nǎo

suí
fán
nǎo

shēn
chà
bié
zhě


yǒu
èr
zhǒng


zhǒng
zhǒng
shēn
chà
bié


èr

zhǒng
shēn
chà
bié


dāng
zhī

zhōng
xīn
zhī
suǒ
yǒu

rǎn
chà
bié

néng
wéi
èr
zhǒng
shēn
chà
bié
yīn

wéi
duàn


zhū
xiū
xíng
zhě
yīng


dǎo
shù
shù
zuò

qín
xiū
guān
xíng


yóu

zhǒng
yīn
chà
bié

lìng
guǒ
chà
bié

wèi
ruò


chà
bié

ruò
yóu

chà
bié

ruò


chà
bié

ruò


chà
biéchà
bié
zhě

wèi

shàn

è

suǒ
yǒu
chà
bié

yóu

chà
bié
zhě

wèi
yóu
tān
tián
chī
suǒ
rǎn

xīn
lìng

chà
biéchà
bié
zhě

wèi

zhǒng
xíng
suǒ
shè
shòu
shēn
zhǒng
zhǒng
chà
biéchà
bié
zhě

wèi

zhū
xíng
liú
zhuǎn

rǎn
qīng
jìng
yīn
yuán

qīng
jìng
shí
zhī

shēng


děng


zǒu
děng
zhǒng
zhǒng
chà
biénéng
liǎo

zhū
xíng

cháng


jiā

jiàn
wéi
suǒ

zhǐ
shùn
liú
ér
xíng

zhū


lèi

yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
shùn
liú
ér
bèi
piāo


wèi
ruò


piāo


ruò
yóu

piāo


ruò


piāo


ruò


piāo


ruò
piāo

shí
zhū
suǒ
yǒu
xiāngpiāo

zhě

wèi

shàn

è

ér
bèi
piāocóng
liǎng
àn


wǎng
lái

bèi
piāo


yóu

piāo

zhě

wèi
yóu
ài

jìn
yín
zhī
xìng
zhī
suǒ
piāo


dāng
zhī

ài
yǒu

zhǒng
xiāng


yóu
zhū
jìng
jiè

xià
fēn


èr
wēi

suí
xíng
nán
jué
liǎo


sān

zhū
jìng
jiè
nán
huí
zhuǎnnǎi
zhì
yǒu
dǐng

qiē
guǎng
广

zhǒng
zhǒng
zhū
xíng
suǒ
suí
zhú

jìng
xiāng
luàn
shēn
xīn
piāo

zhě

wèi


děng

zhǒng
zhū
xíng
ér
bèi
piāo
shàn

è

liǎng
àn

yǒu

zhǒng
xíng
pǐn
lèi
chà
bié

shù
shù
pān
yuán
shùn
liú
piāo
piāo

zhě

yún

piāo


wèi

zhū
xíng

qián
suǒ
shuō
liú
zhuǎn
děng
shì

suí

shí
zhī

huò

wéisuǒpiāo

shí
suǒ
yǒu
xiāng
zhě

wèi


shì
bèi
piāo

shí

suī
bǎo
ài
shēn

shǐ
使
cháng
jiǔ

yóu

xìng
miè

néng
lìng
zhù


wéi
piāo
xiāng
wéi
dāng
zhī

shì

liú
xíng
zhě

yòu
cōng
huì
zhě
yǒu
shí
zhǒng
xiāng

dāng
zhī

shè
zhū
cōng
huì
xiāng

wèi
chéng
jiù

shēng
huì


yòu
chéng
jiù
fāng
biàn
便
wén

xiū
suǒ
chéng
huì


yòu
chéng
jiù


dòng
yáo


shàn

suǒ

shàn
shuō
suǒ
shuō
shàn
zuò
suǒ
zuò

yòu
néngsuǒ
yǒu
xìng

wèi
cháng
wéi
mìng

yòu
yǒu
suǒ
qiú


ān


yòu
yǒu
suǒ
qiú
néng

zhèng
xíng

jiē

fēi


yòu

suǒ


chǎn
zhòng


néng
zhèng
fáng
shǒu

lìng
sǎn
shī

yòu
guān
guò
huàn
ér
shòu
yòng
zhī

yòu

bìng
yuán
suǒ
yǒu

yào

guān
chá


rán
hòu

xíng

yòu
néng
shàn

fēi
shí

yuán


shì
shí
zhǒng
cōng
huì
zhě
xiāng

dāng
zhī

shè
zhū
cōng
huì
xiāngzhū
xíng
zhōng
zhī
zhě
duàn
zhě

dāng
zhī
lüè
yóu
sān
xiāng
chà
bié

wèi

zhū
xíng
néng
biàn
liǎo
zhī

jiā

jiàn
ér
wèi
duàn
zhězhū
xíng
wàng
niàn
zhī
xíng

duō
fēn
xiàn
xíng
shǎo

wàng
niàn


jiā

jiàn

yǒng
duàn
zhě

dāng
zhī

xiāng


xiāng
wéi

shì
míng


chà
bié
zhī
xiāng

yòu

zhū
xíng
suī
biàn
liǎo
zhī

jiā

jiàn

ér
wèi
duàn
zhě


zhū
guǎng
广


ài
shì
zhōng
duō
shēng
zhū
xià
liè


ài
jìng
duō
shēng
yōuèr
jìng
jiè
xiàn
zài
qián
shí


zòng

zhě
shàng


néng

shǒu
zhèng
niàn

kuàng
zòng

zhěěr
shí

jiā

jiàn
chán
rào

xīn

yóu

lìng
xīn

néng
jiě
liǎo


jiā

jiàn

yǒng
duàn
zhě

dāng
zhī

xiāng


xiāng
wéi

shì
míng

èr
chà
bié
zhī
xiāng

yòu

zhū
xíng

jiā

jiàn
wèi
yǒng
duàn
zhě

wèi
néngqiē
xíng
zhōng
xiàn
qián
ān


yǒu
qíng
xiǎng


cǎo


děng
wài
shì


jiā

jiàn

yǒng
duàn
zhě

dāng
zhī

xiāng


xiāng
wéi

shì
míng

sān
chà
bié
zhī
xiāng


shì

duàn

jiā

jiàn

yǒu

sān
zhǒng
chà
bié
zhī
xiāng

dāng
zhī

yǒu
sān
zhǒng
shēngzhě
yǒng
duàn
néng
gǎn
hòu
yǒu

qiē
fán
nǎo

èr
zhějiǔ
huò


néngduì
zhì
dào

sān
zhě

zuò
dào
fāng
biàn
便
qín
xiū
xiàn


zhù

yóu

huò


ān

zhù


yóu

chà
bié
dāng
zhī
xiū


qiē
zhǒng
xíng

cháng

xiǎng


děng
wéiguǒ
chà
bié


èr

xìng
chà
bié


sān
pǐn
lèi
chà
biéfāng
biàn
便
chà
bié


guǒ
chà
bié
zhě

wèi
xiū

xiǎng
néng
qiǎn

qiē

tān

tāntān
diào
màn

míng

dāng
zhī

zhōng
xiǎn
shì
sān
zhǒng
běn
fán
nǎo
duàn


xiǎn
sān
zhǒng
suí
fán
nǎo
duàn


tān
fán
nǎo
diào
wéi
zhù
bàn


tān
fán
nǎo
màn
wéi
zhù
bàntān
huò

míng
wéi
bàn


yǒu
chà
bié

wèi


zhōng
xiǎn
shì
xià
fēn
shàng
fēn
jié

jìn

xìng
chà
bié
zhě

wèi


zhōng
yóu
zhèng
xiū

wén
suǒ
chéng
huì

shuō
míng
qīn
jìn

yóu
zhèng
xiū


suǒ
chéng
huì
néng

xiū


shuō
míng
xiū


yóu
zhèng
xiū

xiū
suǒ
chéng
huì

míng
duō
xiū


yòu
yóu
xiū

liǎo
xiāng
zuòmíng
qīn
jìn

wéi
chú
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


yóu
zhèng
xiū

zhū

zuòmíng
xiū


xiū

jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


míng
duō
xiū


shì
míng

èr
sān
zhǒng
chà
bié

yòu
yóu
suǒ

suǒ
yuán
zuò


suídāng
zhī
shì
míng
wéi
chéng
wéi
shì
wéi
suí
jiàn


yòu
yóu
cháng
shí
chuàn
xiūshuō
míng
chún
shú
shù
shù

dǎo
xiū
fāng
biàn
便


shuō
míng
shàn
shòu


shàn


pǐn
lèi
chà
bié
zhě

wèi
xiū

shì

cháng
xiǎng
shí


néng
yǒng


qiē
suí
mián


shè
xià


qiē
shàn


shè
shòu
shàng


qiē
shàn

qiē

jìng
xiǎng
děng
zuì
gāo
guǎng
广
xìng

néng
shàn
zhù
chí

biàn
xíng

qiē
yóu

guān
chá
suǒ

zhī
shìshì
guān
néng

zhī
shì


xiāng
jiě
tuō
néng


lòu

cháng
zhī
xiǎng

ruò
yǒu
lòu
xiǎng
ruò

lòu
xiǎng


shì

qiē
jiē

niè
pán
shàn
néng
suí
shùn

xiàng
lín


jiē
néng
duì
zhì

míng

ān

qiē
yǒng
duàn

yǒng
duàn


qīng
jìng
xiān
bái

zhū

xué
xiǎng
jiē
yóu

qiē

lòu
xué
xiǎng
zēng
shàngfāng
biàn
便
chà
bié
zhě

wèi

chù
kōng
xián


diān
dǎo
shù
shù
zuò


guān
chá
zhū
xíng

cháng
zhī
xìng

yóu

cháng
xiǎng
zhù


xiǎng


jiàn
dào
zhōng

zhù

lòu


xiǎngshàng
xiū
dào
yóu
yǒu
xué
xiǎng
yǒng
hài

màn

suí

niè
pán
èr
zhǒng
jiēwéi
zhù
niè
pán
réng
wèi


shàn

liáng
zhě

lüè
yǒu

zhǒng
wéi

liáng


zhě

niàn
wǎng

xiào

huān

chéng
fèng
děng
shì

yīn
xíng
zuò

shēng
chóu
tàn
děng

èr
zhě
yóu

zhǒng
zhǒng
wéisuǒ
lǐng
shòu
jīu
jìng

zhōng

duō
shēng
wàng
niàn
lìng

zhū


néng
xiǎn
liǎo

sān
zhě
suǒ
shí
huò
guò
huò
shǎo

yóu

lìng
shēn
chén
zhòng
léi
liè


zhū
fàn
xíng


xiū
xíng


zhě

mián

chuàn

duàn

biàn
便
wéi
shàng
pǐn
shuì
mián
suǒ
chán


zhě
qīn
jìn
wěi

ér
zhù

yuǎnzhèng

jiā
xíng


shì

zhǒng
wéi

liángyǒu

zhǒng
suí
shùn
zhě

èr


yóu
wèi
néng

suí

zhǒng


wèi

zhū
chán
yuǎn
fēn


qín
xiū
shàn
pǐnsuí
mián
yǒng
hàizhèng
duì
zhì

èr
zhě


gēn
mén

sān
zhě
shí

zhī
liàng


zhě
chū

hòu


néng
qín
xiū
miǎn

jǐng
jué


zhě

néng
guān
chá
shàn

jīu
jìng


shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī
shì
míng
shùn

liáng


néng
suí
shùn

suí
shùn


yòu
zhū
shēng
wén
xiū
xíng

shì
shùn

liángyīn
yuánzhōng
jiān
qiú
niè
pán
shí


shī
wéi

zhì


zhǒng
zhèng
dào
yán
jiào


zhě
yóu

guān
chá

suǒ
wén


biàn


qiē
zhū
xíng

cháng

zhū
niè
pán

jìng

qiě

shì
jiān
zuò

ér


huòèr
zhě


zhù
shí

zhuó
sān
shì


zhèng
xúnděng
sān
shì


zhě

mìng
zhòng


èr
zhě

sǔn
hài
xiāng

sān
zhě
huò

huǐ


huò
suí
yǒu

fēi
ài
xiàn
xíng

tóng
fàn
xíng
zhě

tóng
fēn


sān
zhě
jiào
shòu
wéi
xiān
yóu


yīn


zuò


néng
shēng
zhèng
jiàn
néng
duàn
xié
jiàn

dāng
zhī

sān
shì
míng
zhù
shí
zhèng
dào
yán
jiào


yǒu
èr
zhǒng


xíng
shí
zhèng
dào
yán
jiào

wèi
zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

wéi

xuān
shuō
chù
fēi
chù
shí

shēng
fèn
忿


yòu
yóumìng
zhòng

ruò

yóu
jiè
děng
suǒ
yǒu
zāi
hài
xīn


nǎo

shì
míng

suǒ
shēng

yǎng
gōng
jìng
xīn


rán

shì
míng

èr


yóu

shì
zhù
shí
xíng
shí
néng
zhèng
xiū
xíng
niè
pán
miào
dào

yóu


jiǔ
dāng

niè
pán
zhōng

huǐ
shīshī

zhū
shēng
wén
lüè
yǒu

zhǒng
shī
suǒ
zuò
shì


zhě
zhèng
zhé


èr
zhě
zhèng
shè
shòu

sān
zhě
zhèng
zhě
zhèng
shuō

rǎn


zhě
zhèng
shuō
qīng
jìngyóu
èr
yīn
yuán

zhū
zhèng
shì
wéi
yuè
shēng
wén


xiāng

bié

suǒ
zhèng
shì


rǎo
luàn
zēng
guǎng
广


èr


xiāng
yīngyóu

yīn
yuán

shī

bìn
zhū
shēng
wén
zhòng


zhě
jiàn

qiē
zhǒng
jiē
xíng
xié
xíng


èr
zhě
jiàn

duō
fēn


sān
zhě
yóu

zhòng
shǒu
shàng
zuò
ā
zhē
tuō

fāng
biàn
便zhě

kān
gòng
zhùzhě
bèi

bìn


liù
zhě

xiàn
qián
guòzhě
lìng

shēng

wèi
lái
guòyóu
shí
yīn
yuán

láiluò

shí


zhě
dāng
xiǎn

duō
gōngèr
zhě
wéi

yǐn


fēn
lìng


shí


sān
zhě
wéi


tóng
shì
xíng
shè


fēnzhě
wéi

wèi
lái
zhòng
shēng
zuò

zhào
míng


nǎi
zhì
lìng

zàn

chù
zhèngzhě
wéi

yǐnshēng
jiě
zhū
wài
dào


liù
zhě
wéi

chéng
shēng

bàng


xiàn
miào


jìng
wēi


lìng

jīng
tàn
xīn
shēng
guī
xiàngzhě
wéi

chù
zhōng
zhòng
shēng


shǎo
gōng
ér
shù
duō
zhě
wéi
lìng
huài
xìn
fàng

shēn
shēng
chǐ
kuì

suī
yòng
xiǎo
gōng
ér
huò

wéi
fàng

zhě
xiè
dài
zhě

rán

jiǔ
zhě
wéi

máng
lóng
diān
kuáng
xīn
luàn
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng
zāi
hài
jiē
lìng
jìngshí
zhě
wéi
lìng

liàng

biān
guǎng
广

wēi

tiān
lóng

yào
chā

jiànā

luò

jiē

chá

jǐn

luò

móu

luò

děng

suí
cóng

lái
zhì
suǒ

jiā

shēn
shēng
xiàn
yǎng
qín
jiā
bīn
wèi


wéi
nǎo
hàiyóu

yīn
yuán

láijìng
tiān
zhù


zhě
wéi
yǐn


zhù
zhě
lìng

yuǎnèr
zhě
wéi


tóng
shì
xíng
shè
yuǎn

zhě


sān
zhě

shòu
xiàn


zhùzhě
wéizhū
tiān
shì
tóng

huìzhě
wéi


yǎn
guān
chá
shí
fāng
shì
jiè

xiàn

shén
huà
suí

suǒ
yīng
zuò
ráo

shì


liù
zhě
wéi
lìng
zhū
shēng
wén
zhòng

jiàn

lái
shēn
shēng

yǎngzhě
wéi
xiǎn
zhū

shēng
wén

suǒ
lüè
shuō
shàn
néng

zhě
quàn
shè

zhuó

lùn
zhì
zuò
yán

yóu

zhǒng
xiāng


shī
shè
shòu
zhū
shēng
wén
zhòng


èr

cái


sān


zhǐchū
shè
shòubìn
shè
shòuyóu

yīn
yuán
shì
fàn
tiān
děng
wǎng

lái
suǒ


wéi
gōng
yǎng

lái


èr
wéi
tīng
wén
zhèngsān
wéi
jué
suǒ
shēng
wéi
shùn

ér
wéi

cóngwéi
mǐn


wéi
ráoliù
yóu
ài
zhòng

lái
shèng
jiàozhī

lái

shì

xīn

lìng

huìyóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī

qiē
chū
xīn
zhě
xìng


yóu
wǎn
chū
jiā


èr
yóu
yòu
chū
jiā


sān
yóu
shǎo
chū
jiāyóu
láo

chū
jiāyóu
shòu

chū
jiāyóu
sān
zhǒng
xiāng

shēng

è
zuò


wéi
yuè
suǒ
xué
zēng
shàng


èr
shì
shòu


zēng
shàng


sān

shè

jiā
zēng
shàng
lái
jiāng

wéi
zhū
shēng
wén
xuān
shuō
zhèng


xiàn

zhǒng
xiāng


zhě
cóng

xià
zuò
ān
xiáng
ér

shēng

gāo
zuò
yǎn
rán
ér
zuò

èr
zhě
ān
zhù
suí
shùn
shuō

wēi


sān
zhě

qǐng
ài
yīn
shì
jiāng
shuōzhě
miàn


shì

lóng
xiàng
wáng


fàn
jiè
shēng
wén
dāng

sān
chù
ān
zhù

cán
xiū
wǎng

shī
suǒ


zhě
shēn
zhī

fàn
wéi
zēng
shàng
chù

èr
zhě
shī
shì
shī

wéi
zēng
shàng
chù

sān
zhě
yóu
shì
guāi

dāng

fāng
biàn
便
diào
shùn
wēi

wǎng

shī
suǒ
wéi
zēng
shàng
chù


yóu
sān
zhǒng
xiāng

yīng
zhèng


fàn
jiè
shēng
wén


yuēliè
huó
mìng

èr
yuē
qīng
jìng

sān
yuē


huó
mìng


xíng
fēi

xíng
shàn
shuō


nài

zhōng

lüè
yóu
liù
xiāng
dāng
zhī
biàn
shè

qiē
xié
xíng


zhě
xiàn
xíng
guò
shī


èr
zhě


guò
shī


sān
zhě
jiā
xíng
guò
shīzhě
zhì
huì
guò
shīzhě
xún

guò
shī


liù
zhě

zhǐ
guò
shī


xiàn
xíng
guò
shī
zhě

wèi
yóu
tān
chán

rǎn
tián
chán

zēng


huái
怀
měng

tān
tián
děng

suì

xiū
chǐ


xiū
chǐ

zhù
è

shèguò
shī
zhě

wèi

rǎn
zhě
biān

tān


zuì
wéi
xià
liè


shì

zēng
zhě
biān

tián


zuì
wéi
xià
liè

jiā
xíng
guò
shī
zhě

wèi
huò
yǒu


jīng
jìn

huò
yǒu
jīng
jìn
màn
huǎn

zhì
huì
guò
shī
zhě

wèi
huò

wén

suǒ
chéng
huì
zhōng

wàng
shī
zhèng
niàn
duō
zhù

chī


xiū
suǒ
chéng
xīn


dìng

xún

guò
shī
zhě

wèi

suí
shùn

jiā
suǒ
yǒu
è

shàn
jué
duō
fēn
xúnzhèngxīn
cuò
luàn


zhǐ
guò
shī
zhě

wèi


zhǐ


wǎng


xiū

yīn

yóu

xiū

yīn


chéng
jiù

xìng
wēi
biǎn
xiǎo
xìn

chéng
jiù

xìng
xiū
zhù
xiǎo
jiè

chéng
jiù

xìng
zhù
shǒu
xiǎo
niàn

chéng
jiù

xìng

shēng
xiǎo
huìyóu

zhǒng
xiāng

néng
lìng

rén
suī

shèng
jiào
ér
xíng
xié
xíng


yóu
wēi
liè

jìng
èr
yóu

qiú
shèng
jiào
xiá

wéi
zhèng

zéi


sān
yóu
zhuān
wéi
yǐn
shí


huó
mìng
yīn
yuányóu

wèi
wáng
zéi
zhài
zhǔ
suǒ
jiā

qiē


ruò
xíng

shì
zhū
xié
xíng
zhě

biàn
便

èr
shì
yǒu
suǒ

liú


zhě
shī
huài
zài
jiāliú

èr
zhě
shī
huài
chū
jiāliú
shì
xié
xíng
yǒu
èr
yīn
yuán

wèi

sān
shì

zhèng
xún
qián
xíng
zhū

zhèng
xiǎng


sān
shì
zhě

qián
yīng
zhī

zhū

zhèng
xiǎng
suí

xiāng
hǎo
hòu


suí


duō
suí
xún

duō
suí

chá


wéi
duàn

shì
xié
xíng
yīn
yuán

dāng
zhī

yǒu
èr
zhǒng
duì
zhì


zhě
wéi
duàn

zhèng
xún
diān
dǎo
shù
shù
èr
xíng


zhū
niàn
zhù
shàn
zhù

xīn

èr
zhě
wéi
duàn
zhū

zhèng
xiǎng

xiū


xiāng
xīn
sān
xiū
duì
zhì

yào
yóu


xiū
duì
zhì
zhōng
měng
fāng

chéng
bàn

fēi
měng

zhě


měng


yóu
èr
yuán
shēng

wèi

duì
zhì
yǒu

guǒgòng

qiē
zhū
wài
dào


yǒu

guǒ
zhě

wèi
xiū

shí
biàn
便
néng

zhèng

xiāng
xīn
dìng


zhù
èr
jiè
miào
gān

mén

suǒ
wèi
duàn
jièjiè

ruò
yǒuān
zhù

zhě
jìn
èr
niè
pán

wèi

jīn
shí

qiē
jiē

yán

gòng
zhě

wèi

xiāng
dìng
wéi


yǒu

zhū
wài
dào


yóu

wài
dào
ruò
yǒu
suǒ


biàn
便
zēngliàng
guān

ruò

suǒ


wàng
fēn
bié

yóu

jiàn
zhū
xíng

huò
wéi

shēn
huò
wéihuò
zǒng

èr
shēng

zhí
zhuó


zhíwèi

dāng


biàn
便

niè
pán
xīn

xīn


shàng
wèi
néng


kuàng

ān
zhù

wéi
zēng
jīng


xīn
tuì
退
huán

zhù


zhě


xiāng
wéi


bān
niè
pán
xīn

tuì
退
zhuǎn

liǎo
wéi

miè
jiàn
wéi
jìng


ruò
zhū
yǒu
xué
wéi


miè

fēi
wéi
shēng
dào
gēng
cóng

qiú
jiào
shòu
jiào
jiè

ruò
zhū

xué
wéi
xīn

miè

zhōng

gēng
qiú
jìn
zhū
fán
nǎo

wéi
yǒu
xiān
yīn
suǒ
shēng
zhū
xíng

rén
yùn
guī
miè
ér
bān
niè
pán