大悲咒入门网
大悲咒入门网
华严经全文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》49

导读:尔时,普贤菩萨摩诃萨复告诸菩萨大众言:佛子!如向所演,此但随众 生根器所宜,略说如来少分境界。何以故?...

《大方广佛华严经注音》49

þr shí pǔ xián pú sà mï hý sà fù gào zhū pú sà dà zhîng yán fï zǐ rú xiàng suǒ yǎn cǐ dàn

尔时,普贤菩萨摩诃萨复告诸菩萨大众言:佛子!如向所演,此但

suí zhîngshýng gýn qì suǒ yí lûâ shuō rú lái shǎo fân jìng jiâ hã yǐ gù zhū fï shì zūn wãi zhū zhîngshýng wú zhì

随众 生根器所宜,略说如来少分境界。何以故?诸佛世尊为诸众 生无智

zuî â jì wǒ wǒ suǒ zhí zhuï yú shýn diün dǎo yí huî xiã jiàn fýn biã yǔ zhū jiã fù hãnggîngxiüng

作恶,计我我所,执著于身,颠倒疑惑,邪见分别,与诸结缚,恒共相

yìng suí shýng sǐ liú yuǎn rú lái dào gù chū xÿng yú shì fï zǐ wǒ bú jiàn yÿ fǎ wãi dà guî shÿ

应,随生死流,远如来道故,出兴于世。佛子!我不见一法为大过失,

rú zhū pú sà yú tü pú sà qǐ chýn xÿn zhþ hã yǐ gù fï zǐ ruî zhū pú sà yú yú pú sà qǐ chýn huì

如诸菩萨于他菩萨起嗔心者。何以故?佛子!若诸菩萨于余菩萨起嗔恚

xÿn jí chãng jiù bǎi wàn zhàng mãn gù hã dþng wãi bǎi wàn zhàng suǒ wâi bú jiàn pú tí zhàng bù wãn zhâng

心,即成就百万障门故。何等为百万障?所谓:不见菩提障;不闻正

fǎ zhàng shýng bù jìng shì jiâ zhàng shýng zhū â qù zhàng shýng zhū nàn chù zhàng duō zhū jí bìngzhàng duō bâi

法障;生不净世界障;生诸恶趣障;生诸难处障;多诸疾病障;多被

bàng huǐ zhàng shýng wán dùn zhū qù zhàng huài shÿ zhângniànzhàng quý shǎo zhì huì zhàng yǎn zhàng þr zhàng bí

谤毁障;生顽钝诸趣障;坏失正念障;阙少智慧障;眼障;耳障;鼻

zhàng shã zhàng shýnzhàng yì zhàng â zhÿ shi zhàng â bàn dǎngzhàng yào xí xiǎochãngzhàng yào jìn fán

障;舌障;身障;意障;恶知识障;恶伴党障;乐习小乘 障;乐近凡

yōngzhàng bù xìn yào dà wýi dã rãn zhàng yào yǔ lí zhângjiàn rãn tïng zhù zhàng shýng wài dào jiü zhàng zhù mï

庸障;不信乐大威德人障;乐与离正见人同住障;生外道家障;住魔

jìng jiâ zhàng lí fï zhângjiàozhàng bú jiànshàn yǒu zhàng shàn gýn liú nàn zhàng zýng bú shàn fǎ zhàng dã xià

境界障;离佛正教障;不见善友障;善根留难障;增不善法障;得下

liâ chù zhàng shýngbiün dì zhàng shýng â rãn jiü zhàng shýng â shãnzhōngzhàng shýng â lïng â yâ chü

劣处障;生边地障;生恶人家障;生恶神中 障;生恶龙、恶夜叉、

â qián tà pï â ü xiū luï â jiü lïu luï â jǐn nà luï â mï hïu luï qiã â luï chà zhōngzhàng

恶乾闼婆、恶阿修罗、恶迦楼罗、恶紧那罗、恶摩睺罗伽、恶罗刹中 障;

bù yào fï fǎ zhàng xí tïngmãng fǎ zhàng yào zhuïxiǎochângzhàng bù yào dà chângzhàng xìng duō jÿng bù zhàng

不乐佛法障;习童蒙法障;乐著小乘 障;不乐大乘 障;性多惊怖障;

xÿn cháng yōu nǎo zhàng ài zhuïshýng sǐ zhàng bù zhuün fï fǎ zhàng bù xǐ jiàn wãn fï zì zài shãntōngzhàng bù

心常忧恼障;爱著生死障;不专佛法障;不喜见闻佛自在神通障;不

dã pú sà zhū gýn zhàng bù xíng pú sà jìnghângzhàng tuì qiâ pú sà shýn xÿn zhàng bù shýng pú sà dà yuànzhàng

得菩萨诸根障;不行菩萨净行障;退怯菩萨深心障;不生菩萨大愿障;

bù fü yí qiâ zhì xÿn zhàng yú pú sà hâng xiâ dài zhàng bù nãngjìng zhì zhū yâ zhàng bù nãng shâ qǔ dà fú zhàng

不发一切智心障;于菩萨行懈怠障;不能净治诸业障;不能摄取大福障;

zhì lì bù nãngmíng lì zhàng duàn yú guǎng dà zhì huì zhàng bù hù chí pú sà zhū hângzhàng yào fþi bàng yí qiâ zhì

智力不能明利障;断于广大智慧障;不护持菩萨诸行障;乐诽谤一切智

yǔ zhàng yuǎn lí zhū fï pú tí zhàng yào zhù zhîng mï jìng jiâ zhàng bù zhuün xiū fï jìng jiâ zhàng bù juã dìng

语障;远离诸佛菩提障;乐住众魔境界障;不专修佛境界障;不决定

fü pú sà hïng shì zhàng bù yào yǔ pú sà tïng zhù zhàng bù qiú pú sà shàn gýn zhàng xìng duō jiàn yí zhàng xÿn

发菩萨弘誓障;不乐与菩萨同住障;不求菩萨善根障;性多见疑障;心

cháng yú àn zhàng bù nãngxíng pú sà píngdþng shÿ gù qǐ bù shþ zhàng bù nãng chí rú lái jiâ gù qǐ pî jiâ

常愚暗障;不能行菩萨平等施故,起不舍障;不能持如来戒故,起破戒

zhàng bù nãng rù kün rþn mãn gù qǐ yú chÿ nǎo hài chýn huì zhàng bù nãngxíng pú sà dà jÿng jìn gù qǐ xiâ

障;不能入堪忍门故,起愚痴恼害嗔恚障;不能行菩萨大精进故,起懈

dài gîu zhàng bù nãng dã zhū sün mâi gù qǐ sǎn luànzhàng bù xiū zhì bō rþ bō luï mì gù qǐ â huì zhàng

怠垢障;不能得诸三昧故,起散乱障;不修治般若波罗蜜故,起恶慧障;

yú chù fýi chù zhōng wú shànqiǎozhàng yú dù zhîngshýngzhōng wú füngbiànzhàng yú pú sà zhì huì zhōng bù nãngguün chá

于处非处中无善巧障;于度众 生 中无方便障;于菩萨智慧中不能观察

zhàng yú pú sà chū lí fǎ zhōng bù nãngliǎo zhÿ zhàng bù chãng jiù pú sà shí zhǒngguǎng dà yǎn gù yǎn rú shýng

障;于菩萨出离法中不能了知障;不成就菩萨十种 广大眼故,眼如生

mángzhàng þr bù wãn wú ài fǎ gù kǒu rú yǎ yángzhàng bù jù xiüng hǎo gù bí gýn pî huàizhàng bù nãng

盲障;耳不闻无碍法故,口如哑羊障;不具相好故,鼻根破坏障;不能

biànliǎozhîngshýng yǔ yán gù chãng jiù shã gýn zhàng qÿngjiànzhîngshýng gù chãng jiù shýn gýn zhàng xÿn duō kuáng

辨了众 生语言故,成就舌根障;轻贱众 生故,成就身根障;心多狂

luàn gù chãng jiù yì gýn zhàng bù chí sün zhǒng lǜ yí gù chãng jiù shýn yâ zhàng hãng qǐ sì zhǒng guî shÿ gù

乱故,成就意根障;不持三种律仪故,成就身业障;恒起四种过失故,

chãng jiù yǔ yâ zhàng duō shýng tün chýn xiã jiàn gù chãng jiù yì yâ zhàng zãi xÿn qiú fǎ zhàng duàn juã pú sà

成就语业障;多生贪嗔邪见故,成就意业障;贼心求法障;断绝菩萨

jìng jiâ zhàng yú pú sà yǒngmþng fǎ zhōng xÿn shýng tuì qiâ zhàng yú pú sà chū lí dào zhōng xÿn shýng lǎn duî zhàng

境界障;于菩萨勇猛法中心生退怯障;于菩萨出离道中心生懒惰障;

yú pú sà zhì huì guüngmíng mãn zhōng xÿn shýng zhǐ xÿ zhàng yú pú sà niàn lì zhōng xÿn shýng liâ ruî zhàng yú rú lái

于菩萨智慧光明门中心生止息障;于菩萨念力中心生劣弱障;于如来

jiào fǎ zhōng bù nãng zhù chí zhàng yú pú sà lí shýng dào bù nãng qÿn jìn zhàng yú pú sà wú shÿ huài dào bù nãng xiū

教法中不能住持障;于菩萨离生道不能亲近障;于菩萨无失坏道不能修

xí zhàng suí shùn âr chângzhâng wâi zhàng yuǎn lí sün shì zhū fï pú sà zhǒngxìngzhàng

习障;随顺二乘 正位障;远离三世诸佛菩萨种性障。

fï zǐ ruî pú sà yú zhū pú sà qǐ yÿ chýn xÿn zã chãng jiù rú shì dþng bǎi wàn zhàng mãn hã yǐ gù

佛子!若菩萨于诸菩萨起一嗔心,则成就如是等百万障门。何以故?

fï zǐ wǒ bú jiàn yǒu yÿ fǎ wãi dà guî â rú zhū pú sà yú yú pú sà qǐ chýn xÿn zhþ shì gù zhū pú

佛子!我不见有一法为大过恶,如诸菩萨于余菩萨起嗔心者。是故,诸菩

sà mï hý sà yù jí mǎn zú zhū pú sà hâng yìng qín xiū shí zhǒng fǎ hã dþng wãi shí suǒ wâi xÿn bù

萨摩诃萨,欲疾满足诸菩萨行,应勤修十种法。何等为十?所谓:心不

qì shþ yí qiâ zhîngshýng yú zhū pú sà shýng rú lái xiǎng yǒng bù fþi bàng yí qiâ fï fǎ zhÿ zhū guï tǔ wú yǒu

弃舍一切众 生,于诸菩萨生如来想,永不诽谤一切佛法,知诸国土无有

qiïng jìn yú pú sà hângshýnshýng xìn lâ bù shþ píngdþng xū kōng fǎ jiâ pú tí zhÿ xÿn guün chá pú tí rù

穷尽,于菩萨行深生信乐,不舍平等虚空法界菩提之心,观察菩提,入

rú lái lì jÿng qín xiū xí wú ài biàn cái jiào huà zhîngshýng wú yǒu pí yàn zhù yí qiâ shì jiâ xÿn wú suǒ zhuï

如来力,精勤修习无碍辩才,教化众 生无有疲厌,住一切世界心无所著,

shì wãi shí fï zǐ pú sà mï hý sà ün zhù cǐ shí fǎ yǐ zã nãng jù zú shí zhîngqÿngjìng hã dþng wãi

是为十。佛子!菩萨摩诃萨安住此十法已,则能具足十种清净。何等为

shí suǒ wâi tōng dá shânshýn fǎ qÿngjìng qÿn jìn shàn zhÿ shi qÿngjìng hù chí zhū fï fǎ qÿngjìng liǎo dá xū

十?所谓:通达甚深法清净,亲近善知识清净,护持诸佛法清净,了达虚

kōng jiâ qÿngjìng shýn rù fǎ jiâ qÿngjìng guün chá wú biün xÿn qÿngjìng yǔ yí qiâ pú sà tongshàn gýn qÿngjìng bù

空界清净,深入法界清净,观察无边心清净,与一切菩萨同善根清净,不

zhuï zhū jiã qÿngjìng guün chá sün shì qÿngjìng xiū xíng yí qiâ zhū fï fǎ qÿngjìng shì wãi shí fï zǐ pú sà

著诸劫清净,观察三世清净,修行一切诸佛法清净,是为十。佛子!菩萨

mï hý sà zhù cǐ shí fǎ yǐ zã jù zú shí zhîngguǎng dà zhì hã dþng wãi shí suǒ wâi zhÿ yí qiâ zhîngshýng

摩诃萨住此十法已,则具足十种 广大智。何等为十?所谓:知一切众 生

xÿn hâng zhì zhÿ yÿ qiý zhîngshýng yâ bào zhì zhÿ yí qiâ fï fǎ zhì zhÿ yí qiâ fï fǎ shýn mì lǐ qù zhì

心行智,知一切众 生业报智,知一切佛法智,知一切佛法深密理趣智,

zhÿ yí qiâ tuï luï ní mãn zhì zhÿ yí qiâ wãn zì biàn cái zhì zhÿ yí qiâ zhîngshýng yǔ yán yÿn shýng cí biàn

知一切陀罗尼门智,知一切文字辩才智,知一切众 生语言、音声、辞辩、

shànqiǎo zhì yú yí qiâ shì jiâ zhōng pǔ xiàn qí shýn zhì yú yí qiâ zhîng huì zhōng pǔ xiànyǐngxiàng zhì yú yí qiâ

善巧智,于一切世界中普现其身智,于一切众会中普现影像智,于一切

shîushýng chù zhōng jù yí qiâ zhì zhì shì wãi shí

受生处中具一切智智,是为十。

fï zǐ pú sà mï hý sà zhù cǐ shí zhì yǐ zã dã rù shí zhîng pǔ rù hã dþng wãi shí suǒ wâi

佛子!菩萨摩诃萨住此十智已,则得入十种普入。何等为十?所谓:

yí qiâ shì jiâ rù yÿ máo dào yÿ máo dào rù yí qiâ shì jiâ yí qiâ zhîngshýngshýn rù yì shýn yì shýn rù yí

一切世界入一毛道,一毛道入一切世界;一切众 生身入一身,一身入一

qiâ zhîngshýngshýn bù kþ shuō jiã rù yÿ niàn yÿ niàn rù bù kþ shuō jiã yí qiâ fï fǎ rù yÿ fǎ yÿ fǎ

切众 生身;不可说劫入一念,一念入不可说劫;一切佛法入一法,一法

rù yí qiâ fï fǎ bù kþ shuō chù rù yÿ chù yÿ chù rù bù kþ shuō chù bù kþ shuō gýn rù yÿ gýn yÿ gýn

入一切佛法;不可说处入一处,一处入不可说处;不可说根入一根,一根

rù bù kþ shuō gýn yí qiâ gýn rù fýi gýn fýi gýn rù yí qiâ gýn yí qiâ xiǎng rù yÿ xiǎng yÿ xiǎng rù yí

入不可说根;一切根入非根,非根入一切根;一切想入一想,一想入一

qiâ xiǎng yí qiâ yán yÿn rù yÿ yán yÿn yÿ yán yÿn rù yí qiâ yán yÿn yí qiâ sün shì rù yÿ shì yÿ shì

切想;一切言音入一言音,一言音入一切言音;一切三世入一世,一世

rù yí qiâ sün shì shì wãi shí fï zǐ pú sà mï hý sà rú shì guün chá yǐ zã zhù shí zhǒngshângmiào xÿn

入一切三世;是为十。佛子!菩萨摩诃萨如是观察已,则住十种 胜妙心。

hã dþng wãi shí suǒ wâi zhù yí qiâ shì jiâ yǔ yán fýi yǔ yán shângmiào xÿn zhù yí qiâ zhîngshýngxiǎngniàn wú suǒ

何等为十?所谓:住一切世界语言非语言胜妙心,住一切众 生 想念无所

yÿ zhǐ shângmiào xÿn zhù jiū jìng xū kōng jiâ shângmiào xÿn zhù wú biün fǎ jiâ shângmiào xÿn zhù yí qiâ shýn mì fï

依止胜妙心,住究竟虚空界胜妙心,住无边法界胜妙心,住一切深密佛

fǎ shângmiào xÿn zhù shânshýn wú chü biã fǎ shângmiào xÿn zhù chú miâ yí qiâ yí huî shângmiào xÿn zhù yí qiâ shì

法胜妙心,住甚深无差别法胜妙心,住除灭一切疑惑胜妙心,住一切世

píngdþng wú chü biã shângmiào xÿn zhù sün shì zhū fï píngdþngshângmiào xÿn zhù yí qiâ zhū fï lì wú liàngshângmiào

平等无差别胜妙心,住三世诸佛平等胜妙心,住一切诸佛力无量 胜妙

xÿn shì wãi shí fï zǐ pú sà mï hý sà zhù cǐ shí zhǒngshângmiào xÿn yǐ zã dã shí zhǒng fï fǎ shànqiǎo

心,是为十。佛子!菩萨摩诃萨住此十种 胜妙心已,则得十种佛法善巧

zhì hã dþng wãi shí suǒ wâi liǎo dá shânshýn fï fǎ shànqiǎo zhì chū shýngguǎng dà fï fǎ shànqiǎo zhì xuün

智。何等为十?所谓:了达甚深佛法善巧智,出生 广大佛法善巧智,宣

shuōzhǒngzhǒng fï fǎ shànqiǎo zhì zhâng rù píngdþng fï fǎ shànqiǎo zhì míngliǎo chü biã fï fǎ shànqiǎo zhì wù xiâ

说种 种佛法善巧智,证入平等佛法善巧智,明了差别佛法善巧智,悟解

wú chü biã fï fǎ shànqiǎo zhì shýn rù zhuüng yán fï fǎ shànqiǎo zhì yÿ füngbiàn rù fï fǎ shànqiǎo zhì wú liàng

无差别佛法善巧智,深入 庄 严佛法善巧智,一方便入佛法善巧智,无量

füngbiàn rù fï fǎ shànqiǎo zhì zhÿ wú biün fï fǎ wú chü biã shànqiǎo zhì yǐ zì xÿn zì lì yú yí qiâ fï fǎ bù

方便入佛法善巧智,知无边佛法无差别善巧智,以自心自力于一切佛法不

tuì zhuǎnshànqiǎo zhì shì wãi shí

退转善巧智,是为十。

fï zǐ pú sà mï hý sà wãn cǐ fǎ yǐ xiányìng fü xÿn gōngjìngshîu chí hã yǐ gù pú sà mï

佛子!菩萨摩诃萨闻此法已,咸应发心,恭敬受持。何以故?菩萨摩

hý sà chí cǐ fǎ zhþ shǎo zuî gōng lì jí dã ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí jiý dã jù zú yí qiâ fï fǎ

诃萨持此法者,少作功力,疾得阿耨多罗三藐三菩提,皆得具足一切佛法,

xÿ yǔ sün shì zhū fï fǎ dþng

悉与三世诸佛法等。

þr shí fï shãn lì gù fǎ rú shì gù shí füng gâ yǒu shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō fï chà wýi

尔时,佛神力故,法如是故,十方各有十不可说百千亿那由他佛刹微

chãn shù shì jiâ liù zhǒngzhândîng yǔ chū guî zhū tiün yí qiâ huü yún xiüng yún mî xiüng yún yÿ gài chuáng fün

尘数世界六种震动,雨出过诸天一切华云、香云、末香云、衣盖 幢 幡,

mï ní bǎo dþng jí yǐ yí qiâ zhuüng yán jù yún yǔ zhîng jì yuâ yún yǔ zhū pú sà yún yǔ bù kþ shuō rú

摩尼宝等,及以一切 庄 严具云。雨众妓乐云,雨诸菩萨云,雨不可说如

lái sâ xiàng yún yǔ bù kþ shuō zàn tàn rú lái shàn züi yún yǔ rú lái yÿn shýngchōng mǎn yí qiâ fǎ jiâ yún yǔ

来色相云,雨不可说赞叹如来善哉云,雨如来音声 充满一切法界云,雨

bù kþ shuōzhuüng yán shì jiâ yún yǔ bù kþ shuōzýngzhǎng pú tí yún yǔ bù kþ shuōguüngmíngzhào yào yún yǔ bù

不可说 庄 严世界云,雨不可说增长菩提云,雨不可说光明照耀云,雨不

kþ shuōshãn lì shuō fǎ yún rú cǐ shì jiâ sì tiün xià pú tí shù xià pú tí chǎng pú sà gōngdiànzhōng jiàn yú rú

可说神力说法云。如此世界四天下菩提树下菩提场菩萨宫殿中,见于如

lái chãngdþngzhâng juã yǎn shuō cǐ fǎ shí füng yí qiâ zhū shì jiâ zhōng xÿ yì rú shì

来成等正觉,演说此法,十方一切诸世界中悉亦如是。

þr shí fï shãn lì gù fǎ rú shì gù shí füng gâ guî shí bù kþ shuō fï chà wýi chãn shù shì jiâ wài

尔时,佛神力故,法如是故,十方各过十不可说佛刹微尘数世界外,

yǒu shí fï chà wýi chãn shù pú sà mï hý sà lái yì cǐ tǔ chōng mǎn shí füng zuî rú shì yán shàn züi shàn züi

有十佛刹微尘数菩萨摩诃萨来诣此土,充满十方,作如是言:善哉善哉!

fï zǐ nǎi nãngshuō cǐ zhū fï rú lái zuì dà shì yuàn shîu jì shýn fǎ fï zǐ wǒ dþng yí qiâ tïngmíng pǔ xián

佛子!乃能说此诸佛如来最大誓愿,授记深法。佛子!我等一切同名普贤,

gâ cïng pǔ shâng shì jiâ pǔ chuáng zì zài rú lái suǒ lái yì cǐ tǔ xÿ yǐ fï shãn lì gù yú yí qiâ chù yǎn shuō

各从普胜世界普 幢 自在如来所来诣此土,悉以佛神力故,于一切处演说

cǐ fǎ rú cǐ zhîng huì rú shì suǒ shuō yí qiâ píngdþng wú yǒu zýngjiǎn wǒ dþng jiý chãng fï wýi shãn lì lái

此法,如此众会,如是所说,一切平等无有增减。我等皆承佛威神力来

cǐ dào chǎng wãi rǔ zuî zhâng rú cǐ dào chǎng wǒ dþng shí fï chà wýi chãn shù pú sà ãr lái zuî zhâng shí füng

此道场,为汝作证,如此道场,我等十佛刹微尘数菩萨而来作证,十方

yí qiâ zhū shì jiâ zhōng xÿ yì rú shì

一切诸世界中悉亦如是。

þr shí pǔ xián pú sà mï hý sà yǐ fï shãn lì zì shàn gýn lì guün chá shí füng jì yú fǎ jiâ yù

尔时,普贤菩萨摩诃萨以佛神力,自善根力,观察十方洎于法界,欲

küi shì pú sà hâng yù xuünshuō rú lái pú tí jiâ yù shuō dà yuàn jiâ yù shuō yí qiâ shì jiâ jiã shù yù míng

开示菩萨行,欲宣说如来菩提界,欲说大愿界,欲说一切世界劫数,欲明

zhū fï suí shí chū xiàn yù shuō rú lái suí gýn shú zhîngshýng chū xiàn lìng qí gîngyǎng yù míng rú lái chū shì gōng

诸佛随时出现,欲说如来随根熟众 生出现,令其供养;欲明如来出世功

bù tángyuán yù míng suǒ zhîngshàn gýn bì huî guǒ bào yù míng dà wýi dã pú sà wãi yí qiâ zhîngshýng xiàn

不唐捐,欲明所种善根,必获果报,欲明大威德菩萨,为一切众 生,现

xíngshuō fǎ lìng qí küi wù ãr shuōsîng yán

形说法,令其开悟,而说颂言:

rǔ dþng yìng huün xǐ shþ lí yú zhū gài yì xÿn gōng jìng tÿng pú sà zhū yuàn hâng

汝等应欢喜,舍离于诸盖,一心恭敬听,菩萨诸愿行。

wǎng xÿ zhū pú sà zuì shâng rãn shÿ zǐ rú bǐ suǒ xiū xíng wǒ düng cì dì shuō

往昔诸菩萨,最胜人师子,如彼所修行,我当次第说。

yì shuō zhū jiã shù shì jiâ bìng zhū yâ jí yǐ wú dþng zūn yú bǐ ãr chū xÿng

亦说诸劫数,世界并诸业,及以无等尊,于彼而出兴。

rú shì guî qù fï dà yuàn chū yú shì yún hã wãi zhîngshýng miâ chú zhū kǔ nǎo

如是过去佛,大愿出于世,云何为众 生,灭除诸苦恼?

yí qiâ lùn shÿ zǐ suǒ xíngxiüng xù mǎn dã fï píngdþng fǎ yí qiâ zhì jìng jiâ

一切论师子,所行相续满,得佛平等法,一切智境界。

jiàn yú guî qù shì yí qiâ rãn shÿ zǐ fàng dà guüngmíngwǎng pǔ zhào shí füng jiâ

见于过去世,一切人师子,放大光明网,普照十方界。

sÿ wãi fü shì yuàn wǒ düng zuî shì dýng jù zú fï gōng dã shí lì yí qiâ zhì

思惟发是愿,我当作世灯,具足佛功德,十力一切智。

yí qiâ zhū zhîngshýng tün huì chÿ chì rán wǒ düng xÿ jiù tuō lìng miâ â dào kǔ

一切诸众 生,贪恚痴炽然,我当悉救脱,令灭恶道苦。

fü rú shì shì yuàn jiün gù bù tuì zhuǎn jù xiū pú sà hâng huî shí wú ài lì

发如是誓愿,坚固不退转,具修菩萨行,获十无碍力。

rú shì shì yuàn yǐ xiū xíng wú tuì qiâ suǒ zuî jiý bù xū shuō míng lùn shÿ zǐ

如是誓愿已,修行无退怯,所作皆不虚,说名论师子。

yú yÿ xián jiã zhōng qiün fï chū yú shì bǐ suǒ yǒu pǔ yǎn wǒ düng cì dì shuō

于一贤劫中,千佛出于世,彼所有普眼,我当次第说。

rú yÿ xián jiã zhōng wú liàng jiã yì rán bǐ wâi lái fï hâng wǒ düng fýn biã shuō

如一贤劫中,无量劫亦然,彼未来佛行,我当分别说。

rú yÿ fï chà zhǒng wú liàng chà yì rán wâi lái shí lì zūn zhū hâng wǒ jÿn shuō

如一佛刹种,无量刹亦然,未来十力尊,诸行我今说。

zhū fï cì xÿng shì suí yuàn suí míng hào suí bǐ suǒ dã jì suí qí suǒ shîu mìng

诸佛次兴世,随愿随名号,随彼所得记,随其所寿命。

suí suǒ xiū zhâng fǎ zhuün qiú wú ài dào suí suǒ huà zhîngshýng zhâng fǎ zhù yú shì

随所修正法,专求无碍道,随所化众 生,正法住于世。

suí suǒ jìng fï chà zhîngshýng jí fǎ lún yǎn shuō shí fýi shí cì dì jìng qún shýng

随所净佛刹,众 生及法轮,演说时非时,次第净群生。

suí zhū zhîngshýng yâ suǒ hâng jí xìn xiâ shàngzhōng xià bù tïng huà bǐ lìng xiū xí

随诸众 生业,所行及信解,上 中下不同,化彼令修习。

rù yú rú shì zhì xiū qí zuì shânghâng cháng zuî pǔ xián yâ guǎng dù zhū zhîngshýng

入于如是智,修其最胜行,常作普贤业,广度诸众 生。

shýn yâ wú zhàng ài yǔ yâ xÿ qÿngjìng yì hâng yì rú shì sün shì mǐí bù rán

身业无障碍,语业悉清净,意行亦如是,三世靡不然。

pú sà rú shì hâng jiū jìng pǔ xián dào chū shýngjìng zhì rì pǔ zhào yú fǎ jiâ

菩萨如是行,究竟普贤道,出生净智日,普照于法界。

wâi lái shì zhū jiã guï tǔ bù kþ shuō yÿ niàn xÿ liǎo zhÿ yú bǐ wú fýn biã

未来世诸劫,国土不可说,一念悉了知,于彼无分别。

xíng zhþ nãng qù rù rú shì zuì shâng dì cǐ zhū pú sà fǎ wǒ düngshuōshǎo fân

行者能趣入,如是最胜地,此诸菩萨法,我当说少分。

zhì huì wú biün jì tōng dá fï jìng jiâ yí qiâ jiý shàn rù suǒ hâng bù tuì zhuǎn

智慧无边际,通达佛境界,一切皆善入,所行不退转。

jù zú pǔ xián huì chãng mǎn pǔ xiányuàn rù yú wú dþng zhì wǒ düngshuō bǐ hâng

具足普贤慧,成满普贤愿,入于无等智,我当说彼行。

yú yÿ wýi chãnzhōng xÿ jiàn zhū shì jiâ zhîngshýng ruî wãn zhþ mí luàn xÿn fü kuáng

于一微尘中,悉见诸世界,众 生若闻者,迷乱心发狂。

rú yú yÿ wýi chãn yí qiâ chãn yì rán shì jiâ xÿ rù zhōng rú shì bù sÿ yì

如于一微尘,一切尘亦然,世界悉入中,如是不思议。

yÿ yÿ chãnzhōng yǒu shí füng sün shì fǎ qù chà jiý wú liàng xÿ nãng fýn biã zhÿ

一一尘中有,十方三世法,趣刹皆无量,悉能分别知。

yÿ yÿ chãnzhōng yǒu wú liàngzhǒng fï chà zhǒngzhǒng jiý wú liàng yú yÿ mǐ bù zhÿ

一一尘中有,无量 种佛刹,种 种皆无量,于一靡不知。

fǎ jiâ zhōng suǒ yǒu zhǒngzhǒng zhū yì xiàng qù lâi gâ chü biã xÿ nãng fýn biã zhÿ

法界中所有,种 种诸异相,趣类各差别,悉能分别知。

shýn rù wýi xì zhì fýn biã zhū shì jiâ yí qiâ jiã chãnghuài xÿ nãngmíngliǎoshuō

深入微细智,分别诸世界,一切劫成坏,悉能明了说。

zhÿ zhū jiã xiū duǎn sün shì jí yÿ niàn zhînghângtïng bù tïng xÿ nãng fýn biã zhÿ

知诸劫修短,三世即一念,众行同不同,悉能分别知。

shýn rù zhū shì jiâ guǎng dà fýi guǎng dà yì shýn wú liàng chà yÿ chà wú liàngshýn

深入诸世界,广大非广大,一身无量刹,一刹无量身。

shí füngzhōng suǒ yǒu yì lâi zhū shì jiâ guǎng dà wú liàngxiàng yí qiâ xÿ nãng zhÿ

十方中所有,异类诸世界,广大无量 相,一切悉能知。

yí qiâ sün shì zhōng wú liàng zhū guï tǔ jù zú shânshýn zhì xÿ liǎo bǐ chãng bài

一切三世中,无量诸国土,具足甚深智,悉了彼成败。

shí füng zhū shì jiâ yǒu chãng huî yǒu huài rú shì bù kþ shuō xián dã xÿ shýnliǎo

十方诸世界,有成或有坏,如是不可说,贤德悉深了。

huî yǒu zhū guï tǔ zhǒngzhǒng dì yán shì zhū qù yì fù rán sÿ yïu yâ qÿngjìng

或有诸国土,种 种地严饰,诸趣亦复然,斯由业清净。

huî yǒu zhū shì jiâ wú liàngzhǒng zá rǎn sÿ yïu zhîngshýng gǎn yí qiâ rú qí hâng

或有诸世界,无量 种杂染,斯由众 生感,一切如其行。

wú liàng wú biün chà liǎo zhÿ jí yÿ chà rú shì rù zhū chà qí shù bù kþ zhÿ

无量无边刹,了知即一刹,如是入诸刹,其数不可知。

yí qiâ zhū shì jiâ xÿ rù yÿ chà zhōng shì jiâ bù wãi yÿ yì fù wú zá luàn

一切诸世界,悉入一刹中,世界不为一,亦复无杂乱。

shì jiâ yǒu yǎng fù huî güo huî fù xià jiý shì zhîngshýngxiǎng xÿ nãng fýn biã zhÿ

世界有仰覆,或高或复下,皆是众 生 想,悉能分别知。

guǎng bï zhū shì jiâ wú liàng wú yǒu biün zhÿ zhǒngzhǒng shì yÿ zhÿ yÿ shì zhǒngzhǒng

广博诸世界,无量无有边,知种 种是一,知一是种 种。

pǔ xián zhū fï zǐ nãng yǐ pǔ xián zhì liǎo zhÿ zhū chà shù qí shù wú biün jì

普贤诸佛子,能以普贤智,了知诸刹数,其数无边际。

zhÿ zhū shì jiâ huà chà huà zhîngshýng huà fǎ huà zhū fï huà yí qiâ jiý jiū jìng

知诸世界化,刹化众 生化,法化诸佛化,一切皆究竟。

yí qiâ zhū shì jiâ wýi xì guǎng dà chà zhǒngzhǒng yì zhuüng yán jiý yïu yâ suǒ qǐ

一切诸世界,微细广大刹,种 种异 庄 严,皆由业所起。

wú liàng zhū fï zǐ shàn xuã rù fǎ jiâ shãntōng lì zì zài pǔ biàn yú shí füng

无量诸佛子,善学入法界,神通力自在,普遍于十方。

zhîngshýng shù dþng jiã shuō bǐ shì jiâ míng yì bù nãnglìng jìn wãi chú fï küi shì

众 生数等劫,说彼世界名,亦不能令尽,唯除佛开示。

shì jiâ jí rú lái zhǒngzhǒng zhū míng hào jÿng yú wú liàng jiã shuō zhÿ bù kþ jìn

世界及如来,种 种诸名号,经于无量劫,说之不可尽。

hã kuàng zuì shâng zhì sün shì zhū fï fǎ cïng yú fǎ jiâ shýng chōng mǎn rú lái dì

何况最胜智,三世诸佛法,从于法界生,充满如来地。

qÿng jìng wú ài niàn wú biün wú ài huì fýn biã shuō fǎ jiâ dã zhì yú bǐ àn

清净无碍念,无边无碍慧,分别说法界,得至于彼岸。

guî qù zhū shì jiâ guǎng dà jí wýi xì xiū xí suǒ zhuüng yán yÿ niàn xÿ nãng zhÿ

过去诸世界,广大及微细,修习所 庄 严,一念悉能知。

qí zhōng rãn shÿ zǐ xiū fï zhǒngzhǒnghâng chãng yú dþngzhâng juã shì xiàn zhū zì zài

其中人师子,修佛种 种行,成于等正觉,示现诸自在。

rú shì wâi lái shì cì dì wú liàng jiã suǒ yǒu rãn zhōng zūn pú sà xÿ nãng zhÿ

如是未来世,次第无量劫,所有人中尊,菩萨悉能知。

suǒ yǒu zhū hângyuàn suǒ yǒu zhū jìng jiâ rú shì qín xiū xíng yú zhōngchãngzhâng juã

所有诸行愿,所有诸境界,如是勤修行,于中 成 正觉。

yì zhÿ bǐ zhîng huì shîumìng huà zhîngshýng yǐ cǐ zhū fǎ mãn wãi zhîngzhuǎn fǎ lún

亦知彼众会,寿命化众 生,以此诸法门,为众 转法轮。

pú sà rú shì zhÿ zhù pǔ xiánháng dì zhì huì xÿ míngliǎo chū shýng yí qiâ fï

菩萨如是知,住普贤行地,智慧悉明了,出生一切佛。

xiàn zài shì suǒ shâ yí qiâ zhū fï tǔ shýn rù cǐ zhū chà tōng dá yú fǎ jiâ

现在世所摄,一切诸佛土,深入此诸刹,通达于法界。

bǐ zhū shì jiâ zhōng xiàn zài yí qiâ fï yú fǎ dã zì zài yán lùn wú suǒ ài

彼诸世界中,现在一切佛,于法得自在,言论无所碍。

yì zhÿ bǐ zhîng huì jìng tǔ yìng huà lì jìn wú liàng yì jiã cháng sÿ wãi shì shì

亦知彼众会,净土应化力,尽无量亿劫,常思惟是事。

tiáo yù shì jiün zūn suǒ yǒu wýi shãn lì wú jìn zhì huì zàng yí qiâ xÿ nãng zhÿ

调御世间尊,所有威神力,无尽智慧藏,一切悉能知。

chū shýng wú ài yǎn wú ài þr bí shýn wú ài guǎngcháng shã nãnglìngzhînghuün xǐ

出生无碍眼,无碍耳鼻身,无碍广 长舌,能令众欢喜。

zuì shâng wú ài xÿn guǎng dà pǔ qÿngjìng zhì huì biànchōng mǎn xÿ zhÿ sün shì fǎ

最胜无碍心,广大普清净,智慧遍充满,悉知三世法。

shàn xuã yí qiâ huà chà huà zhîngshýng huà shì huà tiáo fú huà jiū jìng huà bǐ àn

善学一切化,刹化众 生化,世化调伏化,究竟化彼岸。

shì jiünzhîngzhǒng biã jiý yïu yú xiǎng zhù rù fï füngbiàn zhì yú cǐ xÿ míngliǎo

世间种 种别,皆由于想住,入佛方便智,于此悉明了。

zhîng huì bù kþ shuō yÿ yÿ wãi xiànshýn xÿ shǐ jiàn rú lái dù tuō wú biünzhîng

众会不可说,一一为现身,悉使见如来,度脱无边众。

zhū fï shânshýn zhì rú rì chū shì jiün yí qiâ guï tǔ zhōng pǔ xiàn wú xiū xÿ

诸佛甚深智,如日出世间,一切国土中,普现无休息。

liǎo dá zhū shì jiün jiǎ míng wú yǒu shí zhîngshýng jí shì jiâ rú mâng rú guüngyǐng

了达诸世间,假名无有实,众 生及世界,如梦如光影。

yú zhū shì jiün fǎ bù shýng fýn biã jiàn shàn lí fýn biã zhþ yì bú jiàn fýn biã

于诸世间法,不生分别见,善离分别者,亦不见分别。

wú liàng wú shù jiã xiâ zhÿ jí yÿ niàn zhÿ niàn yì wú niàn rú shì jiàn shì jiün

无量无数劫,解之即一念,知念亦无念,如是见世间。

wú liàng zhū guï tǔ yÿ niàn xÿ chüo yuâ jÿng yú wú liàng jiã bù dîng yú bþn chù

无量诸国土,一念悉超越,经于无量劫,不动于本处。

bù kþ shuō zhū jiã jí shì xū yú qǐng mî jiàn xiū yǔ duǎn jiū jìng chà nà fǎ

不可说诸劫,即是须臾顷,莫见修与短,究竟刹那法。

xÿn zhù yú shì jiün shì jiün zhù yú xÿn yú cǐ bù wàng qǐ âr fýi âr fýn biã

心住于世间,世间住于心,于此不妄起,二非二分别。

zhîngshýng shì jiâ jiã zhū fï jí fï fǎ yí qiâ rú huàn huà fǎ jiâ xÿ píngdþng

众 生世界劫,诸佛及佛法,一切如幻化,法界悉平等。

pǔ yú shí füng chà shì xiàn wú liàngshýn zhÿ shýncïngyuán qǐ jiū jìng wú suǒ zhuï

普于十方刹,示现无量身,知身从缘起,究竟无所著。

yÿ yú wú âr zhì chū xiàn rãn shÿ zǐ bù zhuï wú âr fǎ zhÿ wú âr fýi âr

依于无二智,出现人师子,不著无二法,知无二非二。

liǎo zhÿ zhū shì jiün rú yàn rú guüngyǐng rú xiǎng yì rú mâng rú huàn rú biàn huà

了知诸世间,如焰如光影,如响亦如梦,如幻如变化。

rú shì suí shùn rù zhū fï suǒ hâng chù chãng jiù pǔ xián zhì pǔ zhàoshýn fǎ jiâ

如是随顺入,诸佛所行处,成就普贤智,普照深法界。

zhîngshýng chà rǎn zhuï yí qiâ jiý shþ lí ãr xÿng dà býi xÿn pǔ jìng zhū shì jiün

众 生刹染著,一切皆舍离,而兴大悲心,普净诸世间。

pú sà chángzhângniàn lùn shÿ zǐ miào fǎ qÿngjìng rú xū kōng ãr xÿng dà füngbiàn

菩萨常 正念,论师子妙法,清净如虚空,而兴大方便。

jiàn shì cháng mí dǎo fü xÿn xián jiù dù suǒ hâng jiý qÿngjìng pǔ biàn zhū fǎ jiâ

见世常迷倒,发心咸救度,所行皆清净,普遍诸法界。

zhū fï jí pú sà fï fǎ shì jiün fǎ ruî jiàn qí zhýn shí yí qiâ wú chü biã

诸佛及菩萨,佛法世间法,若见其真实,一切无差别。

rú lái fǎ shýnzàng pǔ rù shì jiünzhōng suÿ zài yú shì jiün yú shì wú suǒ zhuï

如来法身藏,普入世间中,虽在于世间,于世无所著。

pì rú qÿngjìngshuǐ yǐngxiàng wú lái qù fǎ shýnbiàn shì jiün düng zhÿ yì rú shì

譬如清净水,影像无来去,法身遍世间,当知亦如是。

rú shì lí rǎn zhuï shýn shì jiý qÿngjìng zhàn rán rú xū kōng yí qiâ wú yǒu shýng

如是离染著,身世皆清净,湛然如虚空,一切无有生。

zhÿ shýn wú yǒu jìn wú shýng yì wú miâ fýi cháng fýi wú cháng shì xiàn zhū shì jiün

知身无有尽,无生亦无灭,非常非无常,示现诸世间。

chú miâ zhū xiã jiàn küi shì yú zhângjiàn fǎ xìng wú lái qù bù zhuï wǒ wǒ suǒ

除灭诸邪见,开示于正见,法性无来去,不著我我所。

pì rú gōnghuàn shÿ shì xiànzhǒngzhǒng shì qí lái wú suǒ cïng qù yì wú suǒ zhì

譬如工幻师,示现种 种事,其来无所从,去亦无所至。

huànxìng fýi yǒu liàng yì fù fýi wú liàng yú bǐ dà zhîngzhōng shì xiànliàng wú liàng

幻性非有量,亦复非无量,于彼大众 中,示现量无量。

yǐ cǐ jì dìng xÿn xiū xí zhū shàn gýn chū shýng yí qiâ fï fýi liàng fýi wú liàng

以此寂定心,修习诸善根,出生一切佛,非量非无量。

yǒu liàng jí wú liàng jiý xÿ shì wàngxiǎng liǎo dá yí qiâ qù bù zhuïliàng wú liàng

有量及无量,皆悉是妄想,了达一切趣,不著量无量。

zhū fï shânshýn fǎ guǎng dà shýn jì miâ shânshýn wú liàng zhì zhÿ shânshýn zhū qù

诸佛甚深法,广大深寂灭,甚深无量智,知甚深诸趣。

pú sà lí mí dǎo xÿn jìngchángxiüng xù qiǎo yǐ shãntōng lì dù wú liàngzhîngshýng

菩萨离迷倒,心净常 相续,巧以神通力,度无量 众 生。

wâi ün zhþ lìng ün ün zhþ shì dào chǎng rú shì biàn fǎ jiâ qí xÿn wú suǒ zhuï

未安者令安,安者示道场,如是遍法界,其心无所著。

bù zhù yú shí jì bù rù yú niâ pán rú shì biàn shì jiün küi wù zhū qún shýng

不住于实际,不入于涅槃,如是遍世间,开悟诸群生。

fǎ shù zhîngshýng shù liǎo zhÿ ãr bù zhuï pǔ yǔ yú fǎ yǔ chōng qià zhū shì jiün

法数众 生数,了知而不著,普雨于法雨,充洽诸世间。

pǔ yú zhū shì jiâ niànniànchãngzhâng juã ãr xiū pú sà hâng wâi cãng yǒu tuì zhuǎn

普于诸世界,念念成 正觉,而修菩萨行,未曾有退转。

shì jiünzhǒngzhǒngshýn yí qiâ xÿ liǎo zhÿ rú shì zhÿ shýn fǎ zã dã zhū fï shýn

世间种 种身,一切悉了知,如是知身法,则得诸佛身。

pǔ zhÿ zhū zhîngshýng zhū jiã jí zhū chà shí füng wú yá jì zhì hǎi wú bù rù

普知诸众 生,诸劫及诸刹,十方无涯际,智海无不入。

zhîngshýngshýn wú liàng yÿ yÿ wãi xiànshýn fï shýn wú yǒu biün zhì zhþ xÿ guünjiàn

众 生身无量,一一为现身,佛身无有边,智者悉观见。

yÿ niàn zhÿ suǒ zhÿ chū xiàn zhū rú lái jÿng yú wú liàng jiã chýngyáng bù kþ jìn

一念之所知,出现诸如来,经于无量劫,称扬不可尽。

zhū fï nãngxiànshýn chù chù bō niâ pán yÿ niànzhōng wú liàng shâ lì gâ chü biã

诸佛能现身,处处般涅槃,一念中无量,舍利各差别。

rú shì wâi lái shì yǒu qiú yú fï guǒ wú liàng pú tí xÿn juã dìng zhì xÿ zhÿ

如是未来世,有求于佛果,无量菩提心,决定智悉知。

rú shì sün shì zhōng suǒ yǒu zhū rú lái yí qiâ xÿ nãng zhÿ míng zhù pǔ xiánhâng

如是三世中,所有诸如来,一切悉能知,名住普贤行。

rú shì fýn biã zhÿ wú liàng zhū hâng dì rù yú zhì huì chù qí lún bù tuì zhuǎn

如是分别知,无量诸行地,入于智慧处,其轮不退转。

wýi miàoguǎng dà zhì shýn rù rú lái jìng rù yǐ bù tuì zhuǎn shuōmíng pǔ xián huì

微妙广大智,深入如来境,入已不退转,说名普贤慧。

yí qiâ zuì shâng zūn pǔ rù fï jìng jiâ xiū xíng bù tuì zhuǎn dã wú shàng pú tí

一切最胜尊,普入佛境界,修行不退转,得无上菩提。

wú liàng wú biün xÿn gâ gâ chà biã yâ jiý yïu xiǎng jÿ jí píngdþng xÿ liǎo zhÿ

无量无边心,各各差别业,皆由想积集,平等悉了知。

rǎn wū fýi rǎn wū xuã xÿn wú xuã xÿn bù kþ shuō zhū xÿn niànniànzhōng xÿ zhÿ

染污非染污,学心无学心,不可说诸心,念念中悉知。

liǎo zhÿ fýi yÿ âr fýi rǎn yì fýi jìng yì fù wú zá luàn jiý cïng zì xiǎng qǐ

了知非一二,非染亦非净,亦复无杂乱,皆从自想起。

rú shì xÿ míngjiàn yí qiâ zhū zhîngshýng xÿn xiǎng gâ bù tïng qǐ zhǒngzhǒng shì jiün

如是悉明见,一切诸众 生,心想各不同,起种 种世间。

yǐ rú shì füngbiàn xiū zhū zuì shânghâng cïng fï fǎ huà shýng dã míng wãi pǔ xián

以如是方便,修诸最胜行,从佛法化生,得名为普贤。

zhîngshýng jiý wàng qǐ shàn â zhū qù xiǎng yïu shì huî shýngtiün huî fù duî dì yù

众 生皆妄起,善恶诸趣想,由是或生天,或复堕地狱。

pú sà guün shì jiün wàngxiǎng yâ suǒ qǐ wàngxiǎng wú biün gù shì jiün yì wú liàng

菩萨观世间,妄想业所起,妄想无边故,世间亦无量。

yí qiâ zhū guï tǔ xiǎngwǎng zhÿ suǒ xiàn huànwǎngfüngbiàn gù yÿ niàn xÿ nãng rù

一切诸国土,想网之所现,幻网方便故,一念悉能入。

yǎn þr bí shã shýn yì gýn yì rú shì shì jiünxiǎng biã yì píngdþng jiý nãng rù

眼耳鼻舌身,意根亦如是,世间想别异,平等皆能入。

yÿ yÿ yǎn jìng jiâ wú liàng yǎn jiý rù zhǒngzhǒngxìng chü biã wú liàng bù kþ shuō

一一眼境界,无量眼皆入,种 种性差别,无量不可说。

suǒ jiàn wú chü biã yì fù wú zá luàn gâ suí yú zì yâ shîu yîng qí guǒ bào

所见无差别,亦复无杂乱,各随于自业,受用其果报。

pǔ xián lì wú liàng xÿ zhÿ bǐ yí qiâ yí qiâ yǎn jìng jiâ dà zhì xÿ nãng rù

普贤力无量,悉知彼一切,一切眼境界,大智悉能入。

rú shì zhū shì jiün xÿ nãng fýn biã zhÿ ãr xiū yí qiâ hâng yì fù wú tuì zhuǎn

如是诸世间,悉能分别知,而修一切行,亦复无退转。

fï shuōzhîngshýngshuō jí yǐ guï tǔ shuō sün shì rú shì shuō zhǒngzhǒng xÿ liǎo zhÿ

佛说众 生说,及以国土说,三世如是说,种 种悉了知。

guî qù zhōng wâi lái wâi lái zhōngxiàn zài sün shì hù xiüngjiàn yÿ yÿ jiý míngliǎo

过去中未来,未来中现在,三世互相见,一一皆明了。

rú shì wú liàngzhǒng küi wù zhū shì jiün yí qiâ zhì füngbiàn biün jì bù kþ dã

如是无量 种,开悟诸世间,一切智方便,边际不可得。